Этнаграфічныя й гістарычныя тэрыторыі й граніцы Беларусі

Этнаграфічныя землі народу, значыцца землі, на каторых ён жывець суцэльнай сваёй масаю, што захавала свае этнаграфічныя асаблівасьці, маюць для яго найвялікшае значаньне, бо на таковых землях ён мае прыроднае права быць самым гаспадаром, маць свае гаспадарства, нат калі ў мінуласьці ён быў безгаспадарствавым. Прыкладам такіх у мінуласьці безгаспадарствавых народаў, што просьле першае сьветнае вайны здабылі палітычную незалежнасьць, могуць быць нашыя суседзі - Лятувісы, Латышы й Эстонцы; яны, паміж дзьвюма сьветнымі войнамі, праявілі добрыя гаспадарствавыя здольнасьці ў собскіх гаспадарствах.

Калі яшчэ пра народы ў мінуласьці безгаспадарствавыя могуць узьнікаць сумлевы, ці здольныя яны да собскага гаспадарствавага быцьця, то пра народ, што маў у мінуласьці свае гаспадарства, такія сумлевы мусяць адпасьці; ён вякамі свайго мінулага гаспадарства давёў свае гаспадарствавыя здольнасьці. Дзеля таго гістарычная гаспадарствавасьць народу мае для яго другое просьле этнаграфічнае тэрыторыі вялізарнае значаньне. Землі, што ўходзілі калісь у склад беларускага гаспадарства, ё беларускімі гістарычнымі землямі, а граніцы гэтых земляў будуць беларускімі гістарычнымі граніцамі.

Чым народ сьпелыны культурна й палітычна, тым большую вагу ў ягоным жыцьцю і ягоных імкненьнях мае традыцыя, ягоная гісторыя, а значыцца, і ягоныя гістарычныя землі зь іхнымі граніцамі. Народы імпэрыялістычныя прэтэндуюць нат на землі іншых народаў, калі таковыя землі належылі або належаць да іхнага гаспадарства. Адылі, калі землі аднаго народу належылі да гаспадарства народу другога, то гэта найчасьцей бывала з крыўдаю народу безгаспадарстваваму. Дзеля таго "гістарычныя" прэтэнсі на чужыя землі нельга ўважаць за справядлівыя, бо з такіх прэтэнсяў вынікала-б, што адна крыўда мала-б быць подам (падставаю) крыўдзе дальшай, мала-б яе апраўдаваць, калі наадварот, усякая крыўда павінна быць папраўлена. Апрача таго, калі-б згадзіцца з гістарычнымі прэтэнсямі на этнаграфічна чужыя землі, то безгаспадарствавыя народы былі-б пазбаўленыя свайго прыроднага права на собскае гаспадарства.

Як народ неімпэрыялістычны й дэмократычны, Беларусы ня маюць ніякіх прэтэнсяў да тых этнаграфічна небеларускіх земляў, што належылі калісь да беларускага гаспадарства. Мова пра такія землі, як належачыя калісь да Беларусі, можа маць адно значаньне акадэмічнае. Галоўная наша ўвага зварочуецца на тыя гістарычныя землі беларускія, каторыя пакрываюцца землямі этнаграфічнымі альбо ў межах гэтых. Дзеля таго вынікае патрэба сьпярша паказаць беларускія землі этнаграфічныя і іхныя граніцы.

Каментары чытачоў
Русин напiсаў(ла) 23.10.2011 16:07
Именной указ Царя 1655 09 03 о присвоения себе титула великого князя Литвы, Белой Руси, Волыни и Подолии. "Мы царь...заняли столицу княжества Литвы Вильно и многие другие города, а также Белую Русь...и указали своему царскому величеству писать в своем царском титуле и именовать себя великим князем Литвы и Белой Руси и Волыни и Подоли." источник: Полное собрания законов Российской империи
Алесь напiсаў(ла) 03.11.2011 14:44
У падарожных нататках Шпілеўскага П.М. "Путешествие по Полесью и белорусскому краю (Мн., Полымя, 1992, с.51) указана этнаграфічная мяжа паміж Палессем і беларускімі землямі ля вёскі Сяняўка: "От Молдовид до Сенявки оставалось не более ста вёрст, и потому в пять часов пополудни я сидел уже в чистенькой, щегольской комнатке сенявской станции. Сенявка лежит на срединном пункте довольно значительных трактов, именно: брестского, пинского, слуцкого и несвижского и составляет границу между Полесьем и Белоруссией; оттого-то по одному тракту, в двух-трех верстах от Сенявки, слышится речь полесская, а по другому - белорусская".
Міхась напiсаў(ла) 25.11.2011 15:48

З кнігі Андрэя Котлярчука  "Швэды ў гісторыі й культуры беларусаў" (Мн., 2002, с.126)можна даведацца пра беларуска-ўкраінскую мяжу ў 1708 годзе: "Шмат швэдаў загінула альбо адстала на шляху Карла XII у другой палове верасьня 1708 г. са Старшынаў праз малятычы, Крычаў, Лобжу, Касьцюковічы, канічы на Ўкраіну, першым мястэчкам якой былі Касьценічы (ля Імгліну). Расейская выведка дакладала, што "которым трактом шел Швед і тем трактом везде пометано больных жівых многое чісло, такожде і мертвых пометано многое чісло"
Міхась напiсаў(ла) 25.11.2011 15:59

Пётр Дусбургский:

Мемель - тоже река, вытекающая из королевства Руссии, впадающая в море рядом с замком и городом Мемель...

Гэта гаворка вядзецца пра Нёман, які бярэ пачатак на землях Беларусі.

Андрусь напiсаў(ла) 19.08.2012 12:10
Современные исследования доказывают, что никакой "древнерусской народности" как общего корня русских, беларусов и украинцев никогда не существовало. Не было и никакого "общего государства Древней Руси". Не существовало так называемого "древнерусского языка", который был церковнославянским - вымершим солунским диалектом Македонии IX-XI веков, на котором равно писали в Польше, Румынии, Молдавии, Хорватии - что очевидно не "Древняя Русь" и не "древнерусская народность".
Журнал "Наука и технологии России" опубликовал в июле 2008 года статью "Генные путешествия во времени". В ней писалось:
"Не так давно учёные ИМГ РАН совместно с белорусскими и украинскими коллегами изучали три восточнославянских этноса на примере жителей Киевской, Новгородской областей и Пинского района Беларуси. Проводили анализ по пяти полиморфным маркёрам, определяя их сочетания  (гаплотипы). У представителей всех трёх этнических групп обнаружились два наиболее часто встречающихся гаплотипа, но для русских был характерен один, для украинцев - второй, а для беларусов - и первый и второй практически в равной степени. На основе полученных данных учёные предположили, что беларусы по своим генетическим характеристикам ближе других находятся к тому праэтносу, от которого произошли восточные славяне".

Летапісец напiсаў(ла) 17.10.2013 20:39
Ядром сучаснай тэрыторыі Беларусі сталі землі Белай Русі (Полацак, Смаленск, Плескаў або Пскоў - землі крывітэнаў і радзімічаў), Чорнай Русі (Менск і Новагародак - зямля дыгавітаў), Палесся (Берасце -валыняне і мазаўшане, Тураў - уласна палешукі) і землі "гістарычнай Літвы".

Дзе знаходзілася ўласна Літва і хто  яе засяляў? .
Адказы відавочныя:
1. насельніцтва былі ліцьвіны - пабрацімы яцьвягаў і іншых прускіх плямёнаў (заходнія балты). Вялікапольская хроніка нездарма назвае Міндоўга каралём прусаў. Жмудзіны належылі да усходніх балтаў.
2 Веравызнанье ліцьвінаў- язычніцтва і ўсходняе хрысціянства пад уплывам рускіх князёў (глядзі Дублінскі рукапіс);
3. Гістарычная Літва - гэта ўласна землі ля ракі Віліі. У хроніцы Літоўскай і Жамойцкай чытаем такія радкі:
"а Троянови, молодшему, на Новогорудку и на подляских замках, также на Повилской землЪ, або ЛитвЪ, удЪл назначил"...
Калі Літва набрала моц за часам мангольскай навалы на рускія княствы, тады першай заваяванай тэрыторыяй стала Літва Завілейская, былая калонія крывітэнаў.
У той жа Хроніцы чытаем далей:
"Потым, гды в Литве люду великия личба розмножилася, почали переходити за реку Вилию в Завилийскую землю, которую на той час княжаты руские держали, и там жмойт в пустынях осажатися почала"... Угісторыі пра князя Свідрыгайлу узгадваецца шлях ад Віцебска да Браслава па Завельскай старане ў летапісу Красінскага
4. Першай сталіцай ліцьвінаў лічыцца горад Кернаў. Знаходзіўся ён на беразе Віліі .
Хроніка Літоўская і Жамойцкая:
"В той же Литве Кернос замок заложил и место над рекою Вилиею збудовал и от своего имени Керно наменил"...
Керно сугучна толькі з Крэва, мабыць таму у гэтым замку і была падпісана гістарычная Крэўскаяя унія?
Liv напiсаў(ла) 29.11.2013 10:21

Латгалия (Лотва) также входила в состав Полоцких земель.

"Сохранились сведения о полоцкой княжне по имени Рогнеда-Горислава, ревностной христианке, проживавшей в Краслове и вышедшей замуж за киевского князя. Она, конечно, не могла обойтись без храма в родном городе".

Cедмица.RU

Лех напiсаў(ла) 07.04.2014 14:18
Андрусь напiсаў(ла) 19.10.2014 15:18
На прошедшей 17 октября 2014 года пресс-конференции для российских СМИ Лукашенко среди прочего отметил, что "часть псковских, смоленских и брянских земель когда-то принадлежали Беларуси".

http://news.tut.by/society/420135.html
Читать полностью:  http://news.tut.by/society/420135.html

Толькі зарэгістраваныя карыстальнікі могуць пакідаць каментары.