Па слядах аднаго міфа

Прадмова

У гістарычнай навуцы ўмацавалася думка, што ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага ў сярэдзіне ХІІІ ст. бярэ пачатак ад заваёвы літоўскім князем Міндоўгам шэрагу беларускіх земляў, і ў першую чаргу так званай Чорнай Русі з гарадамі Новагародкам, Ваўкавыскам, Слонімам, Горадняй ды інш. [1]. Здавалася б, такое рэдкае ў навуцы аднадумства павінна трымацца на бясспрэчных гістарычных сведчаннях. Але некалі яшчэ М.Дашкевіч заўважыў, што "ў верагодных крыніцах не дайшло да нас ніякіх звестак аб пакарэнні Літвой гэтага ўчастка" [2]. З таго часу прайшло больш за 100 гадоў, а ў руках даследнікаў не з'явілася ніводнай крыніцы, якая б пацвярджала "літоўскую заваёву" як гэтай, так і якой-небудзь іншай беларускай зямлі [3].

Нават У.Пашута ў сваёй вялікай працы пра ўтварэнне Літоўскай дзяржавы, дзе можна было б чакаць дэталёвага разгляду гэтай гістарычнай падзеі, гаворыць пра яе мімаходзь: "У Чорнай Русі, якой Міндоўг авалодаў у 40-х гадах ХІІІ ст., выкарыстаўшы цяжкія для Рускай зямлі вынікі мангольскага нашэсця, княжыў яго сын Войшалк" [4]. І ўсё ж... гэты даследнік, кніга якога спрыяла яшчэ большаму ўмацаванню ў нашай гістарыяграфіі сцверджання пра літоўскую заваёву Беларусі, відаць, не быў упэўнены ў правільнасці гэтага ды іншых сваіх тэзісаў, звязаных з утварэннем і далейшай гісторыяй Вялікага Княства Літоўскага, калі палічыў патрэбным адзначыць: "Далейшыя поспехі нашай навукі, магчыма, прывядуць да перагляду прапанаваных тут аргументаў і высноваў. Чым хутчэй гэта адбудзецца, тым лепш" [5]. Так, перагляд неабходны. Сучасная гістарычная навука, перад якой ставіцца задача ліквідаваць усе "белыя плямы" нашага мінулага, не можа мірыцца з бяздоказнымі сцверджаннямі, і таму пытанне пра ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага павінна быць прыведзена ў адпаведнасць з праўдзівымі гістарычнымі сведчаннямі.

На ўзроўнi ХVІ ст.

Як паказвае досвед чалавецтва, часцей за ўсё тэндэнцыйна скажаецца пачатковая гісторыя той ці іншай дзяржавы. Так здарылася і з гісторыяй Вялікага Княства Літоўскага, першыя старонкі якой да непазнавальнасці зацемненыя міфам пра "літоўскую заваёву" Беларусі. Ён мае даўнюю гісторыю. Яго ўзнікненне адносіцца да ХVІ ст., калі ішла зацятая барацьба Маскоўшчыны за беларускія землі (землі Вялікага Княства Літоўскага). Тады была выкарыстана не толькі вайсковая сіла, але і ідэалагічныя сродкі барацьбы. Патрэбна было абгрунтаваць "законныя правы" Масквы на Беларусь і Ўкраіну. Гэта і было адной з мэтаў літаратурна-публіцыстычнага твора "Сказание о князьях владимирских", які з'явіўся ў першай траціне ХVІ ст. Дзеля гэтага ў яго і быў улучаны раздзел "Родословие литовских князей", змест якога коратка зводзіцца да наступнага.

Ратуючыся ад татарскага пагрому Батыя, нейкі Віцянец, які нібыта быў родам са смаленскіх князёў, уцёк у Жамойць (так тут называецца Літва), пасяліўся там і ажаніўся з дачкой бортніка. Праз трыццаць гадоў ён быў забіты перуном. Пасля гэтага жонку Віцянца забраў ягоны раб конюх Гегіменік. І вось неўзабаве маскоўскі князь Юрый Данілавіч паслаў гэтага Гегіменіка "на Волоскую землю и на Киевьскую (г.зн. на Ўкраіну) и на обь сю страну Меньска (г.зн. у Беларусь)" браць з іх царскія даніны. Гегіменік, "мужь храбр зело и велика разума", беручы даніны, назбіраў шмат багацця, пачаў валодаць многімі землямі і дзякуючы нязгодам і міжусобіцам паміж рускімі князямі стаў першым вялікім літоўскім князем6. Палітычная мэта гэтай выдуманай гісторыі пра літоўскіх князёў Віценя - Віцянца і Гедзіміна* - Гегіменіка відавочная: літоўскія князі, выкарыстаўшы цяжкі для Русі час, самаўпраўна прысвоілі сабе беларускія і ўкраінскія землі і зараз павінны вярнуць іх законным гаспадарам - маскоўскім князям.

Зразумела, што ў Вялікім Княстве Літоўскім усё гэта не магло застацца без адказу. Тым больш што ў 1561 г. яно ўступіла ў Інфлянцкую (Лівонскую) вайну, і пагроза страты часткі беларускіх земляў стала рэальнасцю: на пачатку 1563 г. войскі Івана Жахлівага занялі Полацак. У гэты крытычны момант і з'явіліся летапісы, якія ў сучаснай навуцы прынята называць беларуска-літоўскімі, бо ў іх, як лічыў М.М. Улашчык, выкладаецца гісторыя Вялікага Княства Літоўскага і напісаны яны на беларускай мове. Менавіта яны і створаная пазней ў значнай меры на іх аснове "Кроніка" польскага гісторыка М.Стрыйкоўскага побач з іншым павінны былі даказаць гістарычныя правы вялікіх князёў літоўскіх на ўсе беларускія землі, у тым ліку і на Полацак, заняты тады маскоўскімі войскамі. Захоп літоўскімі князямі беларускіх земляў гэтыя летапісы і "Кроніка" Стрыйкоўскага, як і "Сказание о князьях владимирских", таксама адносяць да часу нашэсця Батыя, толькі прыпісваюць гэта іншым асобам, а менавіта жамойцкім князям. Чаму гэта так, стане зразумелым, калі прыгадаць, што апошнія тым часам апынуліся ў больш выгадным становішчы. У выніку Грунвальдскай перамогі (1410 г.) спыніліся напады нямецкіх крыжакоў на Жамойць (заходняя частка сучаснай Летувы). У той жа час шматлікія спусташальныя войны, якія вяліся ў ХV-ХVІ стст. паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай, адбываліся на беларускіх землях, што аслабляла пазіцыі беларускіх феадалаў. Жамойцкія магнаты, адчуўшы сваю сілу, сталі прэтэндаваць на першынство ў Княстве і таму імкнуліся прыпісаць сабе заслугу ў яго стварэнні. Вялікую ролю ў падрыхтоўцы "Кронікі" Стрыйкоўскага адыграў біскуп Гедройц - ідэолаг жамойцкай нацыянальнай партыі ў другой палове ХVІ ст. Ён забяспечыў Стрыйкоўскага шматлікімі і, відаць, тэндэнцыйна адрэдагаванымі ім летапісамі і фінансаваў друкаванне "Кронікі" ў Кёнігсбергу ў 1582 г.

Таму не дзіўна, што, паводле гэтых летапісаў і "Кронікі" Стрыйкоўскага, менавіта вялікі князь жамойцкі Мантвіл, убачыўшы, што ў выніку нашэсця Батыя рускія землі спустошаныя і князі рускія разагнаныя, даў войска свайму сыну Ердзівілу, і той, перайшоўшы Вяллю, а пасля і Нёман, знайшоў гару прыгожую і заснаваў на ёй горад, які назваў Новагародкам і зрабіў сваёй сталіцай. Пасля гэтак жа сама ўзнавіў іншыя гарады, разбураныя Батыем[7].

Аўтары летапісаў і Стрыйкоўскі да непазнавальнасці заблыталі гісторыю: перайменавалі гістарычных асобаў, паперастаўлялі падзеі, а то і проста сфальшавалі іх. У гэтым дачыненні паказальная перадача падзей, якія нібыта прывялі да заваёвы Літвой Полацка. Тут засталіся некаторыя дэталі, якія даюць магчымасць аднавіць гістарычную праўду. У Іпацеўскім летапісе пад 1162 і 1167 гг. апавядаецца пра міжусобную барацьбу полацкіх і менскіх князёў. У 1162 г. полацкі князь Рагвалод пайшоў на аднаго з менскіх князёў Валадара Глебавіча. Апошні, ухіліўшыся ад бою днём, уначы выступіў са сваім войскам, набраным з "літвы", на палачан і разбіў іх пад Гарадцом. Параза была страшэнная, і Рагвалод пабаяўся варочацца назад у Полацак. Палачане ўзялі сабе новага князя Ўсяслава Васількавіча. У 1167 г. ужо сам Валадар Глебавіч пайшоў на Полацак і перамог палачан. Усяслаў Васількавіч уцёк з Полацка ў Віцебск, а Валадар Глебавіч стаў на кароткі час полацкім князем, пакуль не быў разбіты на Дзвіне [8].

Для аўтараў летапісаў гэтыя падзеі былі вельмі зручныя для апрацоўкі ў патрэбным кірунку. Там падзеі 1162 і 1167 гг. аб'яднаныя ў адну, Валадар Глебавіч названы Мінгайлам - сынам жамойцкага князя Ердзівіла, які быццам бы княжыў у Новагародку. Дык вось нібыта пасля смерці бацькі Мінгайла, разбіўшы палачан пад Гарадцом, захапіў Полацак і стаў адначасова вялікім князем полацкім і новагародскім. Пасля яго смерці засталіся два сыны, адзін з якіх, Гінгвіл, стаў быццам бы княжыць у Полацку. Ён, ажаніўшыся з цвярской князёўнай Марыяй, прыняў хрысціянства. Пасля ягонай смерці ў Полацку княжыў яго сын Барыс, які заснаваў горад Барысаў і пабудаваў у Полацку царкву святой Сафіі [9]. Каб зрабіць гэтыя звесткі яшчэ больш пераканаўчымі, Стрыйкоўскі ў сваёй "Кроніцы" сцвярджаў, што на свае вочы бачыў недалёка ад Полацка Барысаў камень, на якім было напісана: "Помоги господи рабу твоему Борису, сыну Гингвилову" [10]. Няма чаго казаць, што ўсё гэта выдумка. Барысавага каменя з такім надпісам ніколі не было і не магло быць, бо полацкі князь Барыс быў сынам славутага Ўсяслава Чарадзея. І наагул, полацкія князі не маглі паходзіць ад жамойцкіх, бо княжылі задоўга да апошніх. Гаворка тут можа ісці пра адваротнае - пра паходжанне князёў Літвы ад полацкіх, што мае пад сабой, як мы ўбачым далей, рэальныя падставы.

Пра тое, як сфальшаваў Стрыйкоўскі гісторыю ў кірунку перабольшвання жамойцкай сілы і небяспекі, яскрава сведчыць такі факт, прыведзены некалі М.Дашкевічам. Усходнеславянскі летапіс пад 1089 і 1103 гг. паведамляў, што на рускую зямлю напалі "прузи", г.зн. саранча. Пад пяром польскага краніста ХV ст. Я.Длугаша "прузи" ператварыліся ў прусаў, адно з балцкіх плямёнаў. Стрыйкоўскі ж, беручы гэтае месца ў Длугаша, да прусаў дадаў яшчэ літву і яцьвягаў. Так былі ўнесены ў "Кроніку" прыдуманыя напады прусаў, літвы і яцьвягаў на рускую зямлю [11].

Такім чынам, у ХVІ ст. у Маскоўскай дзяржаве і ў Вялікім Княстве Літоўскім узнікла версія пра заваёву Беларусі Літвой. Толькі ў "Сказании о князьях владимирских" даводзілася, што літоўскія князі зрабілі гэта па даручэнні маскоўскага князя, а летапісы, створаныя ў Вялікім Княстве, і "Кроніка" Стрыйкоўскага сцвярджалі, што жамойцкія князі з сваёй ініцыятывы ўзялі пад апеку беларускія землі, спустошаныя татарамі. Кожны з гэтых варыянтаў, як мы бачылі, адпавядаў палітычным мэтам іх стваральнікаў. У далейшым гістарычная навука высветліла, што не існавала ніякіх ні Мантвіла, ні Ердзівіла, ні Мінгайлы, ні Гінгвіла. Аднак міф пра літоўскую заваёву Беларусі застаўся. Замест іх былі знойдзеныя іншыя кандыдаты на ролю заваёўнікаў, у прыватнасці Міндоўг, які да сённяшняга дня фігуруе ў гэтай ролі.

Жывучасць версіі пра літоўскую заваёву Беларусі тлумачыцца тым, што яна была выкарыстана расейскай дакастрычніцкай гістарыяграфіяй з мэтай пацвярджэння рэакцыйнага тэзіса пра выратавальнае значэнне для Расейскай імперыі самадзяржаўя. Афіцыйныя гісторыкі сканструявалі схему, паводле якой Расея ў выніку заняпаду самадзяржаўя слабела, а Літва нібыта ў выніку зараджэння ў ёй моцнай манархічнай улады Міндоўга мацнела і таму стала для Расейскай дзяржавы такім жа страшным ворагам з захаду, як татары з усходу. В.Тацішчаў казаў: "Тогда татары, нашед, всем обладали, литовцы бывшую под властию многую часть государства отторгнули" [12]. Тое ж самае паўтарыў і С.Салаўёў: "Русь находилась между двумя страшными врагами: татарами с востока и Литвой с запада" [13]. Гэта сцвярджалі і іншыя гісторыкі ХІХ ст. Не дзіўна таму, што ў дакастрычніцкай гістарыяграфіі тэзіс пра літоўскую заваёву стаў догмай.

На жаль, і ў савецкай гістарыяграфіі пытанне ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага не атрымала дэталёвага асвятлення. Таму ў падручніках і працах па гісторыі літоўская заваёва Беларусі прымаецца безумоўна як нешта добра вядомае. Пра гэта сведчыць і кніга Ў.Пашуты "Образование Литовского государства" (1959), а таксама адпаведныя артыкулы "Советской исторической энциклопедии" ды іншыя выданні. Вось характэрнае для сённяшняй гістарычнай навукі тлумачэнне прычын літоўскай заваёвы Беларусі і ўтварэння Літоўскай дзяржавы: "Літоўскія князі са сваімі дружынамі, карыстаючыся феадальнай раздробленасцю заходніх земляў Русі і Польшчы, часта ўрываліся ў іх прасторы. Уварванне літоўцаў у заходнія землі Русі стала асабліва частым з другой паловы ХІІ ст. У 20-х гадах ХІІІ ст. дружыны літоўскіх князёў гаспадарылі ў Полацкай зямлі, нападаючы адсюль на паўднёвыя ўскраіны Смаленскага княства і Чарнігаўшчыну. Літоўскія князі, скарыстаўшы цяжкую барацьбу рускага народа з татара-манголамі на ўсходзе і нямецкімі агрэсарамі на захадзе, сталі падначальваць сваёй уладзе землі заходняй Русі. Адзін з літоўскіх князёў Міндоўг падначаліў сабе другіх князёў Літвы і захапіў землі па верхнім цячэнні Нёмана. Гэтым быў пакладзены пачатак стварэнню Літоўскай дзяржавы. Утварэнне яе вызначалася інтарэсамі літоўскіх феадалаў, якія хацелі ўмацаваць сваё панаванне над літоўскім сялянствам і ўсталяваць сваю ўладу ў суседніх землях Русі" [14].

Такім чынам, тут вызначаны наступныя моманты захопу літоўскімі феадаламі беларускіх земляў: 1) раздробленасць беларускіх земляў і, як вынік гэтага, іх слабасць; 2) частыя літоўскія набегі на гэтыя землі; 3) цяжкая барацьба беларускіх земляў з мангола-татарамі і нямецкімі агрэсарамі як фактар, які спрыяў іх заваёве літоўскімі феадаламі; 4) захоп Міндоўгам беларускіх земляў па верхавіне Нёмана як пачатак утварэння Літоўскай дзяржавы; 5) утварэнне яе вызначалася інтарэсамі літоўскіх феадалаў.

Крынiца: Мікола Ермаловіч. Па слядах аднаго міфа. Менск, Навука і тэхніка, 1991. ISBN 5-343-00876-3.

Крыніцы:

 • [1] Антонович В.Б. Очерки истории Великого княжества Литовского. Киев, 1878. С.25; Любавский М.К. Очерк истории Литовско-Русского государства. М., 1915. С.14; Советская историческая энциклопедия. Т.3. С.246; Гісторыя Беларускай ССР. Мн., 1972. Т.1. С.125-126; История Литовской ССР. Вильнюс 1978. С.34.
 • [2] Дашкевич Н.П. Литовско-Русское государство // Университет. изв. Киев, 1882. № 8. С.325.
 • [3] Алексеев Л.В. Полоцкая земля. М., 1966. С.288.
 • [4] Пашуто В.Т. Образование Литовского государства. М., 1959. С.341.
 • [5] Ibidem. С.8.
 • [6] Дмитриева Р.П. Сказание о князьях владимирских. М.; Л., 1955. С.109.
 • [7] Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М., 1975. Т.32. С.17-19, 130.
 • [8] ПСРЛ. М., 1962. Т.2. Стб.526-527.
 • [9] ПСРЛ. Т.32. С.20, 21, 23, 130.
 • [10] Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Zmudska i wszystkiej Rusi. Warszawa, 1846. T.1. S.242.
 • [11] Дашкевич Н.П. Княжение Даниила Галицкого. Киев, 1873. С.175.
 • [12] Татищев В.Н. Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ // Чтения в имп. О-ве истории и древностей российских. М., 1887. Кн.1. С.138.
 • [13] Соловьев С.М. История России. М., 1963. Т.3. С.151.
 • [14] История БССР. Мн., 1961. Т.1. С.64-65.
Каментары чытачоў
Рысик напiсаў(ла) 18.06.2011 14:47
Литовские историки несколько иначе рассматривают нахождение летописной Литвы. Так, академик Зигмас Зинкявичус пишет: "Названием Литва в ранние времена, по-видимому, называли не всю этническую Литву, а только её часть. Это видно и из позднейших источников. Так, Великий князь Гедиминас (Гедимин) в договоре с меченосцами (рыцарями ордена Меча) от 1322 г. пишет (оригинал на латыни): "А те земли, с которыми и для которых мы решили сделать вышеуказанный договор - в первую очередь земля короля (т. е. Гедиминаса) Литва, Аукштаиты, Жемайты (Lethovia, Eustoythen, Samayten) и другие". Из данной формулировки видно, что Литва, как отчизна Гедиминаса, упоминается на первом месте и что с ней были тесно связаны Аукшайты (Верхняя Литва) и Жемайты (Жмудь, Нижняя Литва)".
Алесь напiсаў(ла) 23.10.2011 08:09
А як можна выказацца тады наконт таго, што прафесар Баранаускас замак Варуту размяшчае на землях сучаснай Летувы? Асноуны доказ гiпотэзы Баранаускаса заснаваны на расповядах нейкага дзядулькi... Спараудны Баранаускас, пафесiянал. Хаця Ермаловiч першы выказауся наконт таго, што замак Рута (Варута, во Рута)размяшчауся на землях Беларусi, магчыма, на месцы сучасных Карэлiч.
Архивариус напiсаў(ла) 23.10.2011 08:14
По этому вопросу я уже высказывался ранее. Из летописей известно, что во время одного из походов на Литву галицких князей в этом замке укрывался Миндовг. Возможно, что замок был резиденцией либо родовым гнездом великого князя. Некоторые историки из современной Летувы придерживаются мнения, что Рута находилась на территории их государства. Однако есть некоторые сведения про Руту, которая была расположена на территории современной Беларуси, в непосредственной близости от Новогрудка. Так, в «Литовских епархиальных ведомостях» за 1885 год была помещена большая статья под названием «Виленский Свято-Троицкий монастырь», в которой есть упоминание про поместье Руту Новогрудского воеводства: «Имение Свираны (21 верста от Вильны) некогда принадлежало князьям Гольшанским. Часть Свиран, с фольварками Крошты и Шешоли, достались Константину Острожскому в качестве приданого, которое он получил за женою своею Татьяной из князей Гольшанских. Эта часть Свиран, пожалованная в 1552 году князем Константином Острожским Пречистенскому собору, отдана была Рутским в обмен на Руту». Известный белорусский писатель Ян Чачот (1796- 1847) в письме к Юзефу Ежовскому от 22 августа 1820 года писал о своем намерении поехать в скором времени из Новогрудка в Щорсы, причем маршрут должен был пролегать через Руту. В то время поместье Рута под Новогрудком принадлежало судье Медарду Растоцкому, другу и опекуну Мицкевичей. Ко всему вышесказанному следует добавить, что в Кареличском районе Гродненской области в наше время существуют целых две деревни под названием Рута, причем расположенных рядом – Горная Рута и Дольная Рута. Не вызывает никакого сомнения, что такое название имеет чисто славянскую основу. В переводе с украинского языка «рута» - это роза. В белорусском же языке слово «рута» могло происходить от названия народа «рутены» и их страны Рутении. В самой России схожее название есть у города Старая Руса. Исходя из приведенного материала, вполне можно утверждать, что замок Миндовга находился именно в западнобелорусских землях, на территории т. н. «Черной Руси».
Ліцьвін напiсаў(ла) 27.06.2012 08:25

У склад "Літвы Міндоўга" ўваходзілі Слонім, Ваўкавыск, Мсцібаў і Узда. Пра гэта можна даведацца з летапісу пад назвай "О плюндрованю руского панства от литвы и поражце их" (Хронікі і летапісы Беларусі. Сярэднявечча і раньнемадэрны час. Тэматычны дадатак да нумару "ARCHE" №9 за 2009 ("Беларусь і Літва: 1000 год разам"), стр. 751):

 "А так Феофил, злучившися з листанским немецким мистром отбил литву пречь и отсек от Полоцка, а потым на килку местцах войско Мендога, стрия своего, наголову поразил. Данило тежь кроль и Василко, брат его, князь володимерский, з другой стороны литву воевали и взяли от них Слоним, Волковыйск, Мстибогов, которымы пановал Мендог. Учювши тое, Мендог, затрвожился велми, и выправил зараз послы свои до Данила, кроля руского, и до Василка, брата его, просячи о примирье, аже бы тым снадней покой от них одержал. Послал им сына своего в закладе старшого Воиселка, который потым зостал чернцем, окрестившися в рускую веру. Але Данило кроль и Василко брат его, послов не приймуючи, а ни их слухаючи, тягнули з войском под Новгородок, а сына Мендагова Войселка послали до Слонима, а послов до Волковыйска, абы там зоставали под сторожею. А взявши Новгородок пустилися к Уздзекову, палячи и пустошачи краи Мендаговы и велми много замков литовских побравши, своею русью осадили и вернулися до своих князств руских". Такім чынам, паводле летапісу можна адназначна таямнічую Руту размясціць паміж Навагрудкам і Уздой.

сваяк напiсаў(ла) 27.06.2012 17:12
А как в тексте отражается то, что Понемонье и басcейн рекии Нярис/Вилия в средние века было населены балтскими: нальшанскими, ятвяжскими и прусскими,  племенами с инклюзами старословянских городов вроде Новогрудка и Гродно на бывших паганских землях? :)
Ліцьвін напiсаў(ла) 28.06.2012 11:31

"Литва Миндовга" - это фактически земли "Черной Руси" с преобладающей доминантой словянского населения. Колонизация данного региона славянами произошла еще со времен первых киевских князей в союзе с турово-пинскими и галицко-волынскими князьями. В Новогрудке Миндовг получил власть благодаря своим заслугам перед местным боярством (позднее таким же образом получил власть в городе Пскове литвинский князь Довмонт). Благодаря поддержке новогрудской дружины Миндовг смог завоевать лидирующие позиции в отношении своих соплеменников, а также пользовался признанием на балтских землях Пруссии и Жемайтии. В Новогрудке получили убежище от немецких крестоносцев пруссы, курши и жемайты. Также сюда бежали с земель Руси уцелевшие князья после монголо-татарского нашествия. В новом государстве литвинская знать спешила породниться с местными славянскими правителями. Поэтому совершенно прав Всеволод Игнатовский, который называет это государственное образование "Беларуска-Літоўскае гаспадарства".

Преобладание балтского населения в бассейне реки Вилия весьма сомнительно, если учесть хотя бы тот факт что здесь имеется в наличии один из мощнейших замков Великого княжества под названием Крево.

Про язычкство на землях Черной Руси - вопрос остается открытым. Языческой могла быть дружина Миндовга, но не все местное население. Ведь земли Новогрудского княжества издревле входили в состав православной Турово-Пинской епархии. Про легкость крещения на землях Литвы и Нальшан рассказывается в латиноязычной Дублинской хронике. Сын у Миндовга Войшелк вообще был монахом. Псковский князь Довмонт- православный святой Тимофей. При язычнике Гедымине, который столицу перенес из Новогрудка в Вильно, советниками были рыцари ордена тамплиеров, а дочки у него были сосватаны за христианских правителей.

Не вызывает сомнения только преобладание балтского населения и языческой религии на землях Жемайтии.  В летописи Красинского есть весьма примечательная запись: "Над которыми ж реками, над Дубисою и над Немном, и над Юрою, там ся поселили и почали розмноживатися, и оно мешканье их над тыми реками велми им подобалося, и назвали тую землю словеньским языком - Побережная земля, а литовским языком назвали Жемоитская земля" ("Беларускія хронікі і летапісы, стр. 179).


Ліцьвін напiсаў(ла) 28.06.2012 11:49
В Завилейской земле также преобладало славянское население. Возьмем такой факт. Недалеко от местечка Долгинова в свое время был обнаружен пограничный камень, имеющий сходство с широкоизвестными Борисовыми камнями. В книге Е.Р. Романова «К археологии Северо-Западного края России» (Вильно, 1911) этот камень называется Вилейским. На нем высечен крест, аналогичный кресту Евфросиньи Полоцкой, и древняя надпись. В книге есть 2 фотографии этого камня за 1910 год. Известно также, что рисунок с изображением Вилейского камня был размещен в книге графа К. Тышкевича «Вилия и ее берега» (Drezno, 1871)
сваяк напiсаў(ла) 28.06.2012 14:44

Местное население должно было быть языческим, так как и сегодня в Гродненской области большая часть населения - католики. И это в отличии от остальной православной Беларуси. Католиками в конце 14-го века было крещено оставшиеся в ВКЛ языческое население, крестьяне.

В привилегии Александра от 1501 года есть список костелов воеводства Виленского, где должны быть богослужения на летувиском языке. Часть этих костелов теперь на территории РБ. 

Если верить Галине Турской, то теперешние католики-поляки области, в средневековие должны были быть летувисами, которые позже перешли на белорусский, а потом через костел и во время второй Польской республики стали поляками. Переход на белорусскй, если верить свидетельствам Михала Балинского, состоялся только в середине и конце 19 века.

Ян Сафаревич, исследуя названия поселений, пришел к выводу, что те, что имеют распостранение названий с суффиксом -ишк- балтского происхождения (как Рок-ишк-ис, Скудути-ишк-ис, Биют-ишк-ис, Стакл-ишк-ес, Липн-ишк-и, Конвел-ишк-и, Юрат-ишк-и, Жод-ишк-и).

На счет столицы в Новогрудке, кажется есть только свидетельство 16 века от мазовшанина Стрыйковского, но в начале он называл первой столицей как Бистрицу, так и Вильнюс... 

Коронация короля могла состоятся как в Вильнюсе, если верить, что найденное в подвалах кафедрального костела - это фундамент первой кафедры Миндовга, так и в Новогрудке или где то около Дубингяй, а может даже в Риге.

Ліцьвін напiсаў(ла) 28.06.2012 16:12
Мысль насчет поселений с названиями, которые заканчиваются на -ишки (Михалишки, Кальвишки - там когда-то был кальвинисткий храм и пр.), вовсе не является новой. Но как тогда с таким подходом объяснить, что такие же названия встречаются и на востоке Беларуси - местах исконного проживания кривичей, радимичей и дреговичей???
Насчет коронации Миндовга - то уже в Беларуси давно укоренилась теория того, что первая католическая кафедра и коронгация самого Миндовга с женой Мартой произошла в местечке Любча под Новогрудком. Подтверждение тому можно встретить в сборнике документов под названием "Міндаў, кароль Літовіі, у дакумэнтах і сьведчаньнях=Mindowe, rex Lithowiae, in letteris et testimoniis/ НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад., пер. на бел. мову, камэнт. А. Жлуткі. - Мн.: Тэхналогія, 2005".
Высказывание, что поскольку большая часть жителей Гродненщины являются католиками, то в древности там жили именно  язычники-летувисы, не выдерживает научной критики. Например, когда Ягайло отправил Витовта на службу в Гродно, то вынудил того объявить о том, что Витовт исповедует православие. А наличие большого числа католиков на Гродненщине объясняется политикой властей и ордена иезуитов времен контрреформации и активной политикой ассимилирования местного населения властями 2-ой Речи Посполитой при Пилсудском.
сваяк напiсаў(ла) 28.06.2012 21:17

Это около Обольцев? Ну, наверное, не сложно. Так же как и присутствие племени галиндов, голяди севернее и восточнее Москвы до века тринадцатого, а скорее колонисты-летувисы 14 века. Совсем как и века 19-го в Малькаўке, Сафейске, Диманаве, Суслаўке, Каменке, Каралёўске, что около Орши и Могилева (всего около 4000 летувисов в конце 19 века). 

Интересно, надо будет поискать тот сборник. Но остатки самой кафедры в Любче найти удалось? Так как Н. Киткаускас и теперь, как и 20 лет назад, утверждает, что остатки кафедры Миндовга как раз в Вильнюсе. Это не создало бы сенсации, так как во время раскопок в Нижнем замке несколько лет назад, найдена кладка 13 века, несколько деревяных зданий, возведенных там, по свидетельствам дендрохронологии и радиоуглеродного датирования, в середине 13 века. Прямоугольное здание ниже фундамента колокольни тоже относится к тому же периоду.

В области имеется готические церкви, это так, но как раз и первые католические костелы по фундации Ягайло и Витовта появились на территории теперешьней Республики Летува и на Гродненщине. Еще до реформации, в самом конце 15 века, распостранение костелов в ВКЛ концентрируется в Летуве и на Гродненщине.

Ліцьвін напiсаў(ла) 29.06.2012 19:00
В книге М. Гимбутас "Балты. Люди янтарного края" (М., 2004)  есть карта, где территория Древней Беларуси населена балтским племенем невры. В "Повести временных лет" утверждается, что племя жамойты ранее называлась нерома, т.е. те же невры. На стр. 32-33 приводятся сведения, что большинство гидронимов Беларуси балтского происхождения, а также они встречаются в районе Смоленска, Калуги, Твери, Москвы и Чернигова. И что из этого??? В настоящее время Беларусь - это восточнославянская страна и населена славянами. Прибалты являются нашими друзьями и партнерами, но территорию Беларуси им отдавать никто не собирается. Ведь если будем копать еще глубже, то еще ранее (до балтской колонизации) территроия Древней Беларуси была заселена финно-угорскими племенами и их гидронимы также сохранились до наших дней. Но это совершенно не означает того, что в современной Беларуси следует в обязательном порядке  вводить финский язык в качестве еще одного государственного ... С таким же успехом можно обязать современную Монголию платить дань России за годы ордынского ига...

Участие балтского субстрата в этногенезе беларусов никто не отрицает. Также, как и финно-угорского, татарского, еврейского и немецкого народов. Тем более, что на территории Гродненщины есть деревни, где до сих пор разговаривают на летувисском языке (Рымдюны, Гервяты).

Суть проблемы в другом.
Основы государственности на землях Беларуси заклали славянские племена: кривичи-полочане, дреговичи и радимичи. 

А вот с Великим княжеством Литовским , Русским и Жемайтским не все так просто и однозначно. Спор вокруг таинственных литвинов (были они славянами или же балтами) и локализации их территории продолжается до сих пор. Есть интересная теория, что литва и славянские лютичи - одно и то же племя. При раскопках Вильни еще в 30-х годах польскими археологами были обнаружены следы присутствия славян в самом начале зарождения и развития этого горада. Даже доводилось встречать расхожее мнение, что до Вильни там существовал Кривич-город.

Вызывает удивление тот факт, что территорию Верхнего Панямоння 13-го века, так называемой Черной Руси (Узда, Новогрудок, Гродно) некоторые исследователи пытаются преподнести исключительно как территорию балтов.

Авторитетным исследователем-лингвистом, профессором Краковского университета Лешеком Бэднарчуком (уроженцем Беларуси) была изучена проблема разграничения славян и балтов Виленщины и Гродненщины на основании лингвитстических данных. Им была проведена условная граница между балтами и славянами. Думается, приблизительно такая же граница существовала и во времена Великого княжества. Эта граница не могла существенно отличаться по той простой причине, что на всем протяжении существования Великого княжества в отношениях между славянами и балтами  господствовали толерантность и взамоуважение.  
Ліцьвін напiсаў(ла) 29.06.2012 19:23
А то, что в древности территория Литвы совпадала с границами современной Западной Беларуси - факт орстается фактом. Возьмем отрывок из полемемического произведения Мелетия Смотрицкого под названием "Фринос, или плач Восточной церкви" (1610) :
"Для того, чтобы вас, ваши светлости, убедить в правоте наших слов, мы можем назвать те воеводства, поветы и города, в которых творятся эти невыносимые беззакония и не христианское насилие над нами, русским народом. Но вы, ваши светлости, как высшие власти этих воеводств и поветов и сами изволите знать, что и в каком городе священники-отступники творят под прикрытием веры. Это - Вильно, Минск, Новгород, Гродно, Слоним, Брест, Браслав, Кобрин, Каменец и другие в Литве, это - Бельск, Брянск, Дрогичин и другие в Подлясье, это - Пинск, Овруч, Мозырь и другие в Полесье; это - Владимир, Луцк, Каменец и другие на Волыни; это - Львов, Перемышль, Самбор, Дрогобыч, Санок и другие в русском воеводстве; это - Белз, Хелм, Красностав, Бузко, Сокаль, и другие в Бельском воеводстве; это - Кричев, Чечерск, пропойск, Рогачев, Гомель, Остр, Речица, Любеч и другие в Понизовии; это - Полоцк, Витебск, Мстиславль, Орша, Могилев, Дисна и другие в Белой Руси. Во многих этих городах люди древнего греческого вероисповедания, которым были предоставлены права польскими королями, великими князьями литовскими и русскими, смещаются с должностей городского управления, ремесленники изгоняются из цехов, церквей, которые строились православными их предками из камня и дерева. Притом они страдают от невыносимых истязаний, тюремного заключения, изгнания, отстранения от должностей, наказаний, секвестров и от всяких других тяжелых неприятностей, какие только можно придумать, насмешек, издевательств, клеветы и лжи [...]"
Цит. по:Уния в документах: Сб./сост. В.А. Теплова, З.И. Зуева. Мн.: "Лучи Софии", 1997. - С.184.
егор напiсаў(ла) 29.06.2012 20:28
C письма Витовта императору Сигизмунду Люксембургскому 11 марта 1420 г : "Вы выказаліся і прынялі пастанову наконт Жамойці, якая ёсць наша спадчына і наша ўласнасць, як законная спадчына ад прадзедаў і дзядоў нашых, якою валодаем і цяпер, ды якая таксама ёсць і заўсёды была адзінай з Літвой, бо адна і тая самая мова і адныя і тыя ж людзі. Але дзеля таго, што Жамойць ляжыць ніжэй за Літву, яна і называецца Жамойцю, што азначае па-літоўску ніжэйшая зямля. А на Жамойці Літву называюць Аўкштотай, што значыць вышэйшая зямля ў параўнанні з самой Жамойцю. Аднак на Жамойці людзі з даўніх часоў называюць сябе літоўцамі і ніколі жамойтамі, а таму з гэтае прычыны ў нашым тытуле мы ніколі не пішам сябе з Жамойці, бо ўсё ёсць адно: і людзі і зямля"ю
ясь напiсаў(ла) 29.06.2012 21:39

Нет ничего странного, что у Вiлнi было много славян. Это были как белорусы, так и украинцы и русские (Острожские, Тышкевичи, Ходкевичи родом из теперешней Украины, белорусы(?) Сапеги - России и др.). Число церквей до века 16-17 превышало число костелов, много православных проживало в Заречье (где и теперь белорусский костел), восточной части города, кварталах в сторону Вильни от улицы Замковой.

А на счет Кривич-города, так у летувисов есть свое мнение: это было пагано-балтское  городище на Кривой (крейвас) горе. Главный жрец- кривис, мол, проживал на "Светом роге", дубовой роще, что на бывшей дельте речушки Вильни, тогдашнем острове на месте теперешней кафедральной плошчы. Тот еще гадал горожанам, держа в руках "кривуле", кривую палку жреца. :D

Может быть и так. Два года назад установили, что место сожжения  Ольгерда, мол, имело место в местности Кукувейтис, пригороды Вильнюса. Это литовские специалисты. :)

Ліцьвін напiсаў(ла) 30.06.2012 12:39
 Егор, вы считаете, что и Минск с жителями, где господствовала династия Рогволодовичей и который территориально входил в состав летописной Литвы (см. документ выше), также являлся одним целым с жемайтами  и разговаривали они на одном языке???
Скорее всего, по моему сугубо личному предположению, летописная Литва в средние века занимала территорию Виленщины с преимущественно балтским населением  и территорию Черной Руси (так называемую Литву Миндовга) с преимущественно славянским населением.  Насчет мирного сосуществования балтов и славян в городе Вильно - столице Великого княжества есть один любопытный, но весьма сомнительного происхождения документ, т.к. его опубликовал Нарбут,  это дневник немецкого рыцаря Конрада Кибурга начала 15-го века. 

Правда, позднее и территория Виленщины стала преимущественно славянской. Стоит вспомнить хотя бы, что под Вильно родился беларуский поэт Францишек Богушевич. Город Вильно в начале 20-го века являлся главным центром национального и культурного возрождения Беларуси. Братья Луцкевичи основали Беларусский музей в Вильно. Перепись немецкими оккупационными войсками в годы Первой мировой войны также о многом говорит, в частности,  кем себя считали жители Сувалок и Виленщины в то далекое время. Хотя немцы и сами в то время еще слабо разбирались насчет разграничения между летувисами и беларусами, и, например, территорию Нарочи относили к Литве (если взять их книги про Нарочанское наступление 1916 года, то фотографии к ним подписывали как литовские пейзажи).

 А самое любопытное, что уже в годы Второй мировой войны перед уходом немецких войск власть захватили не беларуские подпольщики, и не летувисы, а бойцы польской Армии Крайовой. И только благодаря спецоперации НКВД город вновь был передан Летуве.
егор напiсаў(ла) 30.06.2012 15:23

Хто ж яго ведае, что там украинец Смотрицкий думал о Литве в 17 веке. :)

Какая же Минск Литва, конечьно нет, ў вузкім сэнсе Литва (лац.: Lithuania propria), где-то на той же Гродненщие и Литве.

Это, конечно, так, но Богушевич, Тарашкевич это уже век 19, а вот в веке 15 в Ейшишках, а может и на Жирмунщине, родился Рапалионис, в первой половине 16 века заложивший первую школу литовского языка в ВКЛ в Вильнюсе. Кстати, первый литературный  литовский язык как раз не из диалекта жамойтского, а из аукштоцкого произходил...  Сирвидаса, который сам родом из под Аникщяй,  изданный в Вильнюсе в 1620, тоже как раз мало отличается от теперешьнего литературного летувисского, а с жомойтским имеет мало общего.   

Правда, этот литературный язык позже угас, и стали в литувиских книгах употреблять вариянт старожемойтского с под Кедайняй (там теперь аукштоцкие диалекты, не странно ли?), который конкурировал с  языком Малой Литвы (аукштоцкий), а в конце века 19-го остановились на говорах около Кальварии и Вилкавишкиса, на тех говорах аукштоцкого диалекта сегодня и стоит летувиский. 

Так или иначе, белорускоязычные на обширных территориях Виленщины из карты года 1903 Карского, свидетельствует только о бурных взаимноотношениях лиетувеляй и беларусау в веках с 17-го по 20-й, но не раньше, а то, где была историческая Жямайтия и Аукштайтия, и их слияние Литвою, можно несложно понять, когда отбрасываем куршев, что теперь называют себя жемайтами. :)

Ліцьвін напiсаў(ла) 01.07.2012 18:33

В Слуцком списке Литовского Статута 1529 года (список датируется 1621 годом) сохранилось известное и весьма характерное стихотворение Яна Казимира Пашкевича:

Польска квитнет лациною,
Литва квитнет русчизною;
Без той в Пол(ь)ще не пребудеш,
Без сей в Литве блазном будзеш.
Той лацина езык дает,
Та без руси не вытрвает.
Ведзь же юж русь, иж тва хвала
По всем свете юж дойзрала.
Весели ж се ты, русине,
Тва слава никгды не згине!

Черная Русь - это и есть Великая Литва!!! 

Мiхась напiсаў(ла) 02.07.2012 01:21

А Михалон Литвин писал наоборот. :)

Приводя список одинаковых слов в латыни и литувисском (74), призывал всех литвинов переходить на латынь, так как Рим родина литвинов и приплыли они через жмудь. :)

Ліцьвін напiсаў(ла) 02.07.2012 10:35
Михалон Литвин - это псевдоним одного весьма известного иезуита... И писал он своё "фэнтэзи" исходя из внешнеполитической конъюктуры того времени.

Но вернемся к фактам. Даже католические церковнослужители  18-19-х веков признавали беларусов Виленщины. Вот, например, возьмем один из лучших биобилиографических справочников последнего времени под названием "Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725-1917: биобиблиографический слов. Т.1. - М.: Русскій Міръ, 2009. - С.573 и С.644):

ГЕДРОЙЦ Стефан Иоанн, князь (02.02.1730 - 13.05.1802)
Римско-католический церковнослужитель. Из литовского княжеского рода. Учился в Виленской академии, лиценциат богословия. Рукоположен в священники (01.10.1752). Каноник (1755) и прелат-препозит (17.09.1762) Виленского капитула. Епископ Веринополитанский in patribus infidelium и суфроганан (викарный епископ) Белорусский Виленской епархии (22.08.1763). Епископ Инфлянтский (22.04.1765). Епископ Самогитский (30.03.1778). Награжден орд. Св. Александра Невского (12.1796).

СЕСТРЕНЦЕВИЧ_БОГУШ Станислав (03.09.1731, дер. Занки (Замки), Литва - 01.12.1826, Петербург)
Римско-католический церковнослужитель. Из литовских дворян. Первоначально был кальвинистом. Получил образование в доме родителей и в кальвинистской школе в Кейданах. Служил в прусском гусарском полку и участвовал в сражении при Кессельдорфе (1745). Учился в Иоахимовской гимназии в Берлине и в университете во Франкфурте-на-Одере, а также в кенигсберге, амстердаме и Лондоне. Хорунжий, затем капитан драгунского полка литовской гвардии (1751-1761). Воспитатель сыновей литовского кравчего князя Станислава Радзивилла (1754-1759). Перешел в католичество (ок. 1754-1756). Учился в коллегии пиаристов (1759-1763) и духовной семинарии лазаристов (1763) в Варшаве. Принял тонзуру и четыре низших посвящения (17.04.1763). Каноник Самогитского капитула (20.05.1763). Рукоположен в иподиаконы (29.05.1763), диаконы (12.06.1763) и священники (03.07.1763). Администратор Виленской епархии (1766-1767). Каноник Виленского капитула (15.10.1767). Администратор Виленской епархии (29.07.1771-02.10.1773). Епископ Мальский in patribus infidelium и суфраган (викарный епископ) Белорусской Виленской епархии (назначен 12.07.1773, рукоположен 03.10.1773). Епископ Белорусский (назначен 22.11.1773, канонически утвержден не был). Кондъюктор прелата-декана Виленского капитула (08.03.1774). Архиепископ Могилевский (назначен 17.01.1782, канонически утвержден 10.12.1783). Прелат-декан Виленского капитула (11.12.1790). Митрополит всех римско-католических церквей в Российской империи (назначен 28.04.1798, канонически утвержден 27.07.1798). Председатель Римско-католического департамента (1798-1800). В ссылке в своих имениях (1800-1801). Председатель Римско-католической духовной коллегии (1801-1826). Президент Вольного экономического общества (26.04.1813 - 05.05.1823). И.о. президента Российской академии (02.08.1813 -1814). Администратор Виленской епархии (16.05.1816). Автор дневника за 1797-1800, сочинений по истории, филологии и др. Награжден орд. Св. Александра Невского (17.01.1798).

Мiхась напiсаў(ла) 03.07.2012 07:32

В то же время в Вильне Эдвард Якуб Даукша, Людас Гира и Миколай Акелевич по летувиски писал стихи, Антон Юшкевіч - песни, Тадэвуш Іваноўскі из Лиды рванул в Ковно, а Кипрас Петраускас в Вилно, но это опять век 19 и 20.

Но особенного интереса заслуживает карта 1741-го "Europa Polyglotta, Linguarum Genealogiam exhibens, una cum Literis, Scribendique modis, Omnium Gentium." Кстати, вот она grumlinas.lt/kartografija/hensel_1741.jpg

Литвинов-белорусов проигнорировали... 

Лiцьвiн напiсаў(ла) 06.07.2012 16:41
Винцент Дунин-Мартинкевич в протоколах допроса царской полиции называл себя литвином, в то же время он является классиком беларусской литературы. Под Вильно находилась и "Беларуская хатка" Зоськи Верас.

Когда Летува объявила себя независимой после развала Российской империи, то для чего им было создавать тогда Министерство беларуских дел?.. А дело в том, что после летувисско-советского мирного договора большая часть беларускамоунай Виленщины входило в состав Летувы. А Красной Армии всего лишь нужно было прикрыть свой фланг во время своего стремительного наступления на Варшаву.  Летувисы осознавали, что долго на землях Виленщины им не закрепиться без правильного решения беларуского вопроса.

И когда это Министерство во главе с Язэпом Воронкой было расформировано?.. После бунта воинских подразделений польского генерала Люциана Жэлиговского и проведения референдума, когда было объявлено о вхождении Виленщины в состав 2-ой Речи Посполитой!


Лiцьвiн напiсаў(ла) 06.07.2012 17:28
А еще всем советовал бы прочитать интересную статью про место коронации Миндовга

http://news.tut.by/society/298264.html?utm_source=news-right-block&utm_medium=multimedia-news&utm_campaign=multimedia-news

литвинасас напiсаў(ла) 15.07.2012 00:56
Хатка, да, но в то же время Басанавичюс с Вилейшисами были первые, кто исследовали Лидский замок и спасали его от грозившего разрушения царской администрацией. Дык Летува хотела прибрать территории до Немана с Гродно, Лидой, Ашмянами, Островцом, также Нарач и Браслав :))))Неплохой апетит, но и своей логики есть. Интересно, а жителей деревень с названиями Плики, Мажули, Ажукольни, Кужи, Милюны, Ажуболи, Жусины, Шальтини, Смилгини, Трумпишки, Подегути, Свилы, Повилойти, Келойти, Кулеши, Скилондишки, Жвирблишки, Дебеси, Карвелишки, Погири, Жомойдь, Эйгерды, Эйсмонты, Гелути, Мешкути, Болтуп, Стульги, Лойти, Норшты, Крейванцы, Ажуройсти, Айцвилы, Пилимы, Пильвины, Понарцы, Пелегринда, Некрашуны, Волейкуны, Корвели, Скердимы, Гелюны, Милути, Швейляны, Смильги, Кемелишки, Гервяты, Балаши, Балдук, Швокшты, Путришки, Вертелишки, Гезгалы, Минойты, Довгялишки, Клайши, Друскеники (под Лидой), Маркути, Бернути, Курпи, Кукути, Жадейки, Молдути, Миклаши, Жиборты, Курпеши, Барташи, Петраши и др., их не смущают эти названия, которые совершенно не понятны белорусам или полякам, но абсолютно ясны даже ребенку летувису?
Мiхась напiсаў(ла) 15.07.2012 11:29

Пётр Дусбургский:

"Мемель- тоже река, вытекающая из королевства Руссии, впадающая в море рядом с замком и городом Мемель..." (теперь эта река называется Нёман, и берет она начало из земель Беларуси, в древности Черной Руси или Великой Литвы).


Андрусь напiсаў(ла) 15.07.2012 11:37
У кнізеі Рады Увэ "Галасы Панямоньня: гісторыя, культура, лёсы аднаго еўранейскага абшару" (Мн., 2011, с.19) можна прачытаць пра этнічную мяжу Беларусі ў 19 стагоддзі: "Глогер, вядомы сваёй "Старапольскай энцыклапедыяй", у 1872 годзе разам са знаёмымі набылі ў Горадні невялікі човен і выправіліся на ім у васьмідзённую экспедыцыю па Нёмане да Коўна і далеё, да Куршскай затокі. Як археолаг, Глогер быў перакананы ў тым, што на берагах ракі яму пашчасціць знайсці сляды старажытных паселішчаў. У якасці этнолага ў сваіх падарожных нататках ён апісваў перадусім мультыкультурнае памежжа на Нёмане: "За пяць міляў на поўнач ад Горадні, ля вусця Белай Ганчы, людзі пачынаюць гаварыць па-летувіску. Падобную моўную мяжу я знайшоў на Дзітве ў Лідскім павеце. Тут, у пункце сутыку дзвюх гаворак, у вусці Белай Ганчы, знаходзіцца вёска Свентаянск, а трохі ўбаку - Прывалкі. У Бугедзе і Шабанах людзі размаўляюць на беларускай гаворцы, у Шандубрах і Гердашах - ужо па-летувіску. Тут і там карыстаюцца таксама і польскай мовай. (...) Аднак ужываньне дзвюх моваў не ўтварае мяжы паміж рознымі этнасамі. Кроў і мова - гэта не заўсёды адно і тое ж. Над перамешваньнем этнасаў на Вісле, Нёмане і Дзвіне працавалі некалькі стагоддзяў, аднак у маўленні найважнейшыя адрозненні захаваліся".
Лiцьвiн напiсаў(ла) 15.07.2012 11:58

ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ ОТ НАЧАЛА РОССИЙСКОГО НАРОДА ДО КОНЧИНЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА ПЕРВОГО ИЛИ ДО 1054 ГОДА СОЧИНЕННАЯ МИХАЙЛОМ ЛОМОНОСОВЫМ, СТАТСКИМ СОВЕТНИКОМ, ПРОФЕССОРОМ ХИМИИ И ЧЛЕНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ И КОРОЛЕВСКОЙ ШВЕДСКОЙ АКАДЕМИЙ НАУК:


Литва, Жмудь и Подляхия исстари звались Русью, и сие имя не должно производить и начинать от времени пришествия Рурикова к новгородцам, ибо оно широко по восточно-южным берегам Варяжского моря простиралось от лет давных. Острова Ругена жители назывались рунами. Курской залив слыл в старину Русна; и еще до Рождества Христова, во время Фротона, короля датского, весьма знатен был город Ротала, где повелевали владетельные государи. Положение места по обстоятельствам кажется, что было от устья полуденной Двины недалече. Близ Пернова, на берегу против острова Езеля, деревня, называемая Ротала, подает причину думать о старом месте помянутого города, затем что видны там старинные развалины.


Рассудив сие и купно старое разделение Пруссии на Белую, Верхнюю и Нижнюю, довольно можно себе с вероятностию представить, что древних варягов-россов область простиралась до восточных пределов нынешния Белыя России, и может быть, и того далее, до Старой Русы, от которых она создана или проименовалась.

Показав единство с пруссами россов и сих перед оными преимущество, должно исследовать поколение, от какого народа обои происходят, о чем наперед мое мнение объявляю, что оба славенского племени и язык их славенский же, токмо чрез смешение с другими немало отдалился от своего корени. Хотя ж сего мнения имею сообщников Претория и Гельмолда, из которых первый почитает прусский и литовский язык за отрасль славенского, другой пруссов прямо славянами называет, однако действительные примеры сходства их языка со славенским дают их и моему мнению бoльшую вероятность. Летский язык, от славенского происшедший, один почти с теми диалектами, которыми ныне говорят в Жмуди, в северной Литве и в некоторых деревнях оставшиеся старые пруссы.
Стас напiсаў(ла) 17.07.2012 11:32
Если многие названия деревень так близки и понятны для литвинасас, почему тогда на древних картах мы никогда не найдем Вюльнюс, а только Вильно, не Каунас, а Ковно?..
Почему нигде в древних грамотах нельзя найти Витаутас, а Витовт (Витольд)? В Литовской метрике тоже нит ни одного документа на летувисском языке...
А вот факты из книги Вячеслава бондаренко "Утерянные победы Российской империи"  (Мн., 2010) о белоруссизации воинских частей на Румынском фронте в 1918 году.
"Первым на Румфронте был белорусизирован 6-й Таурогенский пограничный конный полк - 14 февраля 1918 года он был переименован в 1-й гусарский Белорусский национальный. Затем последовали приказы о белорусизации 357-й Витебской и 401-й Минской ополченской дружин (23 января) и 4-го армейского корпуса (26 января). В его состав вошли три пехотные дивизии: 30-я (117-й пехотный Ярославский, 118-й пехотный Шуйский, 119-й пехотный Коломенский, 120-й пехотный Серпуховский полки), 40-я (157-й пехотный Имеретинский, 158-й пехотный Кутаисский, 159-й пехотный Гурийский и 160-й пехотный Абхазский полки) и 43-я (169-й пехотный Ново-Трокский, 170-й пехотный Молодечненский, 171-й пехотный Кобринский и 172-й пехотный Лидский полки), а также 30-я, 40-я и 43-я артбригады, 4-й мортирно-артиллерийский дивизион, 2-й саперный батальон, 3-й обозный батальон, штаб корпуса и 26-е автоброневое отделение (бронеавтомобили "Черт", "Черноморец" и "Чудовище"). Легко заметить, что все полки, входящие в 30-ю, 40-ю и 43-ю дивизию, до Великой Войны квартировали в Белоруссии" (стр.419).
А вот что пишет автор про уроженца Виленщины Люциана Желиговского, который в годы Первой мировой войны командовал 2-м батальоном Польской стрелковой бригады: "Из батальонных командиров бригады самой яркой и необычной личностью был кавалер ордена Святого Георгия IV степени полковник Люциан Густавович Желиговский. Он родился в городе Ошмяны (ныне на территории Беларуси) в 1865 году. Великую войну закончил в чине генерал-майора. В феврале 1918 года 1-я Польская стрелковая дивизия Желиговского оказала ожесточенное сопротивление большевикам у белорусского города Рогачева. В октябре 1918- апреле 1919 Желиговский служил в Добровольческой армии. Затем в Войске Польском командовал 10-й пехотной и 1-й Литовско-Белорусской дивизиеями. В октябре 1920 года именно Желиговский провел рискованную и с точки зрения международного права абсурдную операцию по захвату Вильно, переданного Литве, и провозгласил созлание государства Срединная Литва, которое затем вошло в состав Польши. В 1925-1926 годах генерал брони Войска Польского Желиговский был военным министром Польши. Во время Второй мировой войны Желиговский находился в эмиграции в Великобритании. В июле 1947 года он скончался в Лондоне и по завещанию был похоронен в Варшаве" (стр.173).
Стас напiсаў(ла) 17.07.2012 11:33
Если многие названия деревень так близки и понятны для литвинасас, почему тогда на древних картах мы никогда не найдем Вюльнюс, а только Вильно, не Каунас, а Ковно?..
Почему нигде в древних грамотах нельзя найти Витаутас, а Витовт (Витольд)? В Литовской метрике тоже нит ни одного документа на летувисском языке...
А вот факты из книги Вячеслава бондаренко "Утерянные победы Российской империи"  (Мн., 2010) о белоруссизации воинских частей на Румынском фронте в 1918 году.
"Первым на Румфронте был белорусизирован 6-й Таурогенский пограничный конный полк - 14 февраля 1918 года он был переименован в 1-й гусарский Белорусский национальный. Затем последовали приказы о белорусизации 357-й Витебской и 401-й Минской ополченской дружин (23 января) и 4-го армейского корпуса (26 января). В его состав вошли три пехотные дивизии: 30-я (117-й пехотный Ярославский, 118-й пехотный Шуйский, 119-й пехотный Коломенский, 120-й пехотный Серпуховский полки), 40-я (157-й пехотный Имеретинский, 158-й пехотный Кутаисский, 159-й пехотный Гурийский и 160-й пехотный Абхазский полки) и 43-я (169-й пехотный Ново-Трокский, 170-й пехотный Молодечненский, 171-й пехотный Кобринский и 172-й пехотный Лидский полки), а также 30-я, 40-я и 43-я артбригады, 4-й мортирно-артиллерийский дивизион, 2-й саперный батальон, 3-й обозный батальон, штаб корпуса и 26-е автоброневое отделение (бронеавтомобили "Черт", "Черноморец" и "Чудовище"). Легко заметить, что все полки, входящие в 30-ю, 40-ю и 43-ю дивизию, до Великой Войны квартировали в Белоруссии" (стр.419).
А вот что пишет автор про уроженца Виленщины Люциана Желиговского, который в годы Первой мировой войны командовал 2-м батальоном Польской стрелковой бригады: "Из батальонных командиров бригады самой яркой и необычной личностью был кавалер ордена Святого Георгия IV степени полковник Люциан Густавович Желиговский. Он родился в городе Ошмяны (ныне на территории Беларуси) в 1865 году. Великую войну закончил в чине генерал-майора. В феврале 1918 года 1-я Польская стрелковая дивизия Желиговского оказала ожесточенное сопротивление большевикам у белорусского города Рогачева. В октябре 1918- апреле 1919 Желиговский служил в Добровольческой армии. Затем в Войске Польском командовал 10-й пехотной и 1-й Литовско-Белорусской дивизиеями. В октябре 1920 года именно Желиговский провел рискованную и с точки зрения международного права абсурдную операцию по захвату Вильно, переданного Литве, и провозгласил созлание государства Срединная Литва, которое затем вошло в состав Польши. В 1925-1926 годах генерал брони Войска Польского Желиговский был военным министром Польши. Во время Второй мировой войны Желиговский находился в эмиграции в Великобритании. В июле 1947 года он скончался в Лондоне и по завещанию был похоронен в Варшаве" (стр.173).
литвинасас напiсаў(ла) 23.07.2012 00:38

Вильно это на латыни, немецком? Я видел только Vilna, так и русские перевели - Вильна, а польский тут при чем? А Каунас до реформ Боны и того был немецкий город и все документы издавались на немецком, так при чем тут польское его название? Вопрос почему те вески и теперь в незалежнай имеют литувисские названия... Ведь могли хоть перевести Клайши на Дранники, Ажукальнис на Придубовая, Дебеси на Небеса,  Гервяты на Хорошенькое Место, Погири на Полесье, Понарцы в Павиль'е, Карвелишки в Голуби, Пилимы на Валы, а Шальтини на Родники и т.д.

А вот что об пограничии белорусов и летувеляй говорят ученые:

Т. М. Судник, „Диалекты литовско-славянского пограничья. Очерки фонологических систем.“

Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. Москва: Изд-во АН СССР, 1962

Так же смотреть труды Вольтера Эдуарда Александровича, Топорова Владимира Николаевича, Станга Христиана, ...

Чего те летувисы из Тяльшяй делали южнее Дятлово для литвина-белоруса не понятно...


литвинасас напiсаў(ла) 23.07.2012 01:08

Вот еще интересно.

 Топоров В.Н.Значение белорусского ареала в этногенетических исследованиях

"С территорией Беларуси связаны особые надежды иследователей этногенеза и ранней истории славян и балтов. "Зримые" следы контактов славян и балтов нашли именно здесь своё наиболее полное выражение: начавшись, видимо, в VI-VII вв. н.э., когда в балт. появляются первые "славизмы" (ситуация до этой даты составляет особую тему), эти контакты проходят через всё Средневековье (ятвяги, пруссы, литовцы, латгалы - преимущественные участники их с балт. стороны) и продолжаются и по сей день (лит., лтг., лтш., блр., польск., русск). Значение этой ситуации приобретает дополнительную остроту из-за того, что при несомненной "балтийскости" этого ареала в ранние периоды его истории на нём же находится весьма древний этноязыковой и культурный славянский локус, соседящий с сев.-карпатским и вислинским (в нижнем и среднем течении) ареалами, где наличие праславянского элемента устанавливается с достаточной надёжностью. Поэтому славизация блр. ареала в любом случае предполагает связь двух элементов (слав. и балт.), характер которой изменяется в течение времени. Кроме того, есть основание думать, что эти контакты были не столько "пограничными", сколько "рассеянными" или по всему ареалу, или последовательно по разным его частям. Следовательно, постановка проблем этногенеза и ранней истории славян применительно к блр. ареалу с необходимостью предполагает и учёт балт. материала, при том, что для эпохи со 2-ой пол. І-го до начала ІІ-го тысячелетия сама задача проведения границы между балт. и слав. языковыми фактами в значительном числе случаев очень непроста. Следует иметь в виду, что Беларусь один из тех ареалов, где соприкосновение балт. и слав. миров засвидетельствовано весьма рано; попытка "изолированно" взглянуть на слав. проблему чревата не только односторонностью, но серьёзными аберрациями, прежде всего искажающими временную перспективу.

Помимо тех общих соображений и идей, относящихся к проблеме происхождения славян и балтов и обсуждающихся в последние годы в науке, в настоящее время появились некоторые очень важные и вполне конкретные дополнительные, ранее неизвестные факторы, которые должны быть учтены прежде всего в связи с блр. ареалом и смежными с ним территориями. Речь идёт о выдвижении принципиально новых точек зрения на членение и балт., и слав. диалектных континуумов.

В первом случае существенна явно наметившаяся тенденция отнесения к зап. балтам кроме пруссов и ятвягов ещё и куршей, земгалов и, возможно, селов, диалекты которых ранее рассматривались как вост.-балт. Вероятно, ревизия старой классификации балт. языков затрагивает и хронологический аспект проблемы. Во всяком случае, эти "новые" зап.-балт. диалекты, оказавшиеся в значительной степени субстратом по отношению к вост.-балт. диалектам (лит., лтш., лтг.), настоятельно призывают исследователей к более точному определению локуса лит. и лтш. языкового элемнета в ареальном плане в более раннюю эпоху, и блр. ареал и его непосредственное окружение под этим углом зрения должны привлечь особое внимание (в другом месте указывались пучки гидронимических изоглосс, связывавших вост. Литву, Латгалию и смежные блр. территории с локусом, лежащим к юго-востоку, приблизительно в треугольнику Калуга - Брянск - Орёл).

Сходные, но, может быть, ещё более острые проблемы возникают и во втором случае, относящемся к классификации позднепраслав. диалектов и небезразличном для уяснения ареальной структуры ранней Славии. На основании исследований языка новгородских берестяных грамот (А.А.Зализняк) и особенностей древнекривичского диалекта (С.Л.Николаев) выявляется сугубая архаичность кривичской речи и её исходная принадлежность к сев.-зап.-слав. диалектной группе (польск., сев-лехитск., лужицк.), тогда как отражённый в тех же грамотах диалект ильменских словен относился к юго-вост. группе, в которую входили также южн. диалекты вост.-слав. зоны, болг., с.-хорв., словен.

 Это новое понимание членения балт. и слав. диалектов в ранний период в обоих случаях должно рассматриваться как сигнал к очень серьёзному пересмотру многих традиционных постулатов балт. и слав. этногенетических исследований. Особое значение в данном случае приобретает кривичская проблема. Кривичи териториально связаны как с областью распространения древнего смоленского диалекта (зап. часть её в пределах Беларуси), так и с ареалом древних новгородских говоров. То, что речь кривичей была вполне реальным элементом др.-русск. диалектной картины не вызывает сомнения. Но теперь нет сомнения и в том, что эта была связана на правах ближайшего родства и с сев.-зап.-слав. диалектами, среди которых она выделяется своей нетривиальностью, объясняемой чаще всего её архаичностью, иногда праслав. уровня. Такая принадлежность кривичского диалекта подтверждается и положительно - наличием определённых сев.-зап.-слав. языковых черт, и более косвенными фактами, в том числе и "отрицательного" характера.

 Выделенность кривичей среди других вост.-слав. диалектов неслучайна. Они отсутствуют в летописных списках вост.-слав. племён: ряд особенностей их похоронного обряда отсылает к "западным связям"; продвижение с запада на восток, вплоть до Москвы и Подмосковья, свидетельствуется рядом разнородных фактов. Зап.-слав. локус кривичей (практическая его транскрипция для определённого периода, вероятно, сев.-польск., возможно, привислинск. ареал) делает возможным предположение, что слав. языковому этапу их истории мог предшествовать Балт. ЭТАП (!!!) о чём могли бы свидетельствовать некоторые особенности балт. речи прусско-ятвяжско-южнолитовской полосы, к которым как бы "ПОДСТРАИВАЮТСЯ" некоторые др.-кривичск. (уже слав.) языковые особенности (ср. отсутствие 2-й палатализации, мена k : t / k' : t' [независимо от направления процесса: t' > k или k' > t'], -tl- > -kl- и т.п.). Весьма существенно, что наиболее убедительное объяснения этнонима крив- предполагает связь с обозначением высшей жреческой должности как раз в прусско-литовской зоне, отмеченной двумя крупными святилищами в Ромове и Вильнюсе. - Kriv-, Krivait- (в этом смысле кривичи могут пониматься как своего рода левиты, племя жрецов, священнослужителей). Лтш. krievi как современное обозначение русских первоначально, возможно, связывалось с теми славизирующимися (или славизированными) ПОТОМКАМИ ЗАП. БАЛТОВ, которые вошли в соседство с латышами, пребывали какое-то время к вост. от них и в конце концов дали своё имя для обозначения русских. Так или иначе kriv-комплекс оставил по себе следы от Прибалтики до Москвы, причём гуще и надёжнее всего они именно на западе, в балт. зоне (ср. городские урочища и другие названия этого корня). В этом же контексте весьма интересны параллели между кривичами и латгалами, во многом повторившими историческую судьбу первых (ср. сходный "разброс" - новгородские, смоленские, полоцкие латгалы); топонимические следы пребывания латгалов на территории к востоку от их исторически засвидетельствованной территории (М.Букшс, С.Кобульшевский и др.); славизацию латгалов при сохранении традиционных этнографических лтг. черт и антропологических особенностей, а в ряде случаев и своего этнического самосознания (ср. данные Н.В.Волкова-Муромцева и т.п.). 
 Таких языковых, этнических, культурных "превращений" на блр. ареале немало, и "гордые ятвяги", конечно, не исчезли с лица земли полностью и продолжают жить в иной "этноязыковой" форме. Во свяком случае сама память об этой "иной" форме, а через неё и об исходной, жила, видимо, гораздо дольше, чем обычно предполагают. Этноязыковые процессы, происходящие на наших глазах в зонах, где контактируют блр., польск., русск. элементы с лит., лтг., лтш. - живой пример того же явления, более того - сама суть модуса взаимного существования слав. и балт. на территории Беларуси почти в течение полуторатысячелетия. 
При том, что в последние годы многое сделано для расширения источниковедческой базы темы этногенетической истории Беларуси, насущными дезидератами продолжают оставаться: составление общеблр. диалектного словаря, собрание и исследование топонимии и гидронимии (особенно в басс. Зап.Двины), расширение лингво-географических и диалектографических исследований, выявление новых балтизмов (с учётом элементов, равно допускающих как балт., так и слав. трактовку), исследование народной культуры во всём её многообразии - от материальной (этнография) до духовной (представления о мире, религия, мифология, обряды, фольклор и т.п.). Возможности и перспективы, которые должны открыться в результате выполнения этих задач, несомненно, оправдают затраченные усилия."

Arni напiсаў(ла) 31.07.2012 21:30
Уважаемый, а как насчет следующих фактов?
В росписи епархиям византийского императора Андроника II сказано, что Литва, диоцезия Великой Руси, была поднята на уровень митрополии в 1300 году.
Византийский историк Никифор Григорос в 1350-е писал, что народ "Руси" подразделяется на 4 части: киевскую, московскую, новгородскую и Литву - которая "почти непобедима" и не платит дань Орде (Шевченко И.И. некоторые замечания о политике Константинопольского патриархата по отношению к Восточной Европе в XIV в.// Славяне и их соседи. Вып. 6. М., 1996, с. 134-135).
Патриарх Филофей в своем письме 1371 года говорил о Литве как об одной из частей Руси, наравне с Киевом и Москвой. Патриарх Антоний в 1389 году тоже именовал область Литовской митрополии "землей Литовской" и говорил о ней как о части Руси (Памятники древнерусского канонического права. Спб., 1880, стр. 155-160).
Венгерская хроника Яна из Кикулева XIV века под 1351 годом повествет о походе венгерских войск "против литовских христиан и самого огромного государства Руси" (Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. t. IX, Vol.II. Ивф, 1833, p.66).
Ян Иероним Пражский (исповедник короля Ягайло), который в 1394 году посетил Литву, относил литвинов к славянским народам. 
Эней Сильвий ( с 1458 папа римский Пий II), Гартман Шедель, Ян Коклес Норик, Ян Богемский также относили литвинов к славянским народам, а их язык считали родственным польскому и русскому.
Arni напiсаў(ла) 31.07.2012 21:38
Норвежский славист Христиан Станг писал о языке китаба середины XVI века, сохранившемся в списе начала XVII века (писали эти книги беларуские татары), что он имеет ценность в том смысле, что полностью независим от традиции церковной орфографии и дает ясный облик беларуского языка из окрестностей Вильны и Ошмян (Rocznik Slawistyczny. 1937, №13, s. 39-58).
Олег Латышонок весьма тонко подметил, что все без исключения студенты Краковского университета, выходцы с земель Беларуси (в том числе православные) в XV веке записывались в университете "литвинами", тогда как в случае обучения жамойтов в Краковском университете они не записывались "литвинами" (Латышонок А. Нацыянальнасць - Беларус. Вiльня, 2009. с.73-74).
Богша напiсаў(ла) 01.08.2012 19:14
Не совсем прав Н,Ермалович только с локализацией "летописной Литвы". Р.К. Волкайте-Калиаускене, В.С. Седов, В.П. Пашуто, Т. Ловмяньский и другие связывают Литву XI века с археологической культурой восточнолитовских курганов, ареал которой охватывает территорию от среднего течения Немана и реки Швянтойи (Святой) до Свири, Постав, Молодечно.
Но более точно локализовать их месторасположение позволяет письмо (1501г.) великго князя Александра Казимировича к католическому епископу Альберту (Войцеху) Табару. Суть письма заключалась в том, что священники, не зная "литвинского говора", не могли научить паству слову Божьему (ибо службы велись на латинском языке). Великий князь рекомендовал епископу назначать сюда таких ксендзов, которые знают эту "литовскую говорку", вовсе не "русинскую мову" и не "жамойтскую" (тем самым великий князь предвосхитил появление на старобеларуском скорынинской Библии и Литовских Статутов).
В письме указаны 28 населенных пунктов, где жители разговаривали на литвинском языке. Среди них: Волковыск, Воложин, Гродно, Дубичи, Койданово, Красное Село, Лида, Молодечно, Новогрудок, Радашковичи, Слуцк,Слоним (территрия Черной Руси).
А вот уже в письменных памятниках конца XIV века "Имена всем градам рускым" (где среди "литовских" городов перечисляется подавляющее большинство беларуских местечек) и во втором Статуте 1566 года (где перечисляются 19 поветов "Старой Литвы" и земли "прыслухоуваючыя до тэго паньства") понятие Литва употребляется в расширенном понимании более позднего времени.
Gud напiсаў(ла) 07.08.2012 19:25
Алесь Краўцэвiч у кнiзе "Гедымiн (1316-1341). Каралеўства Лiтвы i Русi: нарыс. - Мн., 2012) на 7-й старонцы напiсаў пра размяшчэньне зямель гiстарычнай Лiтвы:

"Лiтва - гiстарычныя землi, тэрытарыяльнае ядро Вялiкага княства Лiтоўскага; складаецца з Наваградчыны, Гарадзеншчыны, Вiленшчыны i заходняй часткi Меншчыны. Тэрмiн ужываўся таксама як скарочаная назва ўсёй дзяржавы пасля далучэння iншых гiстарычных тэрыторый: Русi, Падляшша, Палесся, Жамойцi, Валынi, Кiеўшчыны, Падолля".

А на старонцы 80 А.Краўцэвiч  так ахарактарызаваў этнiчны склад насельнiцтва Лiтвы:
"Сваiм дзецям Гедымiн перадаў дзяржаву нашмат большую па тэрыторыi за тую, якую ён прыняў пасля брата Вiценя. Асноўным яе ядром па-ранейшаму была Лiтва - Верхняе iСярэдняе Панямонне - вобласць з беларускiмi гарадамi Навагародкам, Гародняй, Слонiмам, Ваўкавыскам, Вiльняй i мяшанай беларуска-летувiскай вясковай ваколiцай. На поўначы Лiтвы жыло шчыльнай масай балцкае, пераважна летувiскае насельнiцтва, якое было язычнiцкiм i не мела гарадоў, на поўднi - беларускае з ужо трывалымi хрысцiянскiмi традыцыямi i развiтымi гарадамi. Памiж двума этнiчнымi масiвамi не iснавала выразнай мяжы, а мелася шырокая кантактная зона, у якой мясцовыя балты паступова беларусiзавалiся".

А на стр. 62  наступнае:
"Сукупнасць вядомай нам iнфармацыi сведчыць пра мiрнае далучэнне беларускiх земляў да беларуска-лiтоўскага гаспадарства. Ужо сам факт недахопу дакладных звестак паказвае на адсутнасць вайны i гвалту, бо навакольныя летапiсцы з хранiстамi звычайна не абмiналi ўвагай войны i хваляваннi ў суседзяў. Усе пералiчаныя землi здаўна (па меншай меры з 12 ст.) мелi даўнiя сувязi з Лiтвой i ўваходзiлi ў яе "пояс бяспекi", дзе лiцвiны нiколi, крый Божа, не дапускалi набегаў i гвалтаў".


троли напiсаў(ла) 13.08.2012 08:03
А латышское старинное слово лейтис тоже обозначает белорусов?? :D
литвины - это евреи? напiсаў(ла) 15.08.2012 16:42

Евреи, проживавшие на территории ВКЛ называли свой язык - литвиш - литвинский, а себя именовали литваками и литвинами. Евреи-ашкеназы называли свой образ жизни "литовским", а другие называли ашкеназов просто литвинами.

Даже в церковно-славянском, который использовался в ВКЛ в издании документов, употреблялись буквы литвинов - ш,щ,з,ж,ф,ч,я,ю,э,х.

Во всех без исключения городах и местечках ВКЛ литвины составляли большинство, в каждом из них был кагал и синагога.

Жители своей столицы с гордостью произносили "ich bin a vilner". 

Татары тоже себя именовали литвинами, а свой язык - литвинским.

Осталось выяснить, кто, татары или евреи были литвинами.

ліцьвін напiсаў(ла) 21.08.2012 15:06

Александр Гваньини издал в 1578 году книгу на латыни под названием "Сарматия Европейская, что включает королевства Польское, Литовское, Самогитское, Русское, Мазовецкое, Прусское, Померанское, Ливонское и Московию, частично также Тартарию". В этой книге А.Гваньини указывает, что литвины - славяне, они говорят на славянском языке. Так, он писал:
"Слово czar в русском языке озночает "царь" (rex), а czarstvo - "царство" (regnum), и этим наименованием московиты называют своего государя: "царь всей Руссии". Прочие же  славяне, как, например, поляки, богемцы, литовцы и другие, язык которых отличается от русского, называют царя другим именем, именно, "кроль" или "король", или "краль", а именем czar, как они считают, называется только император".
Российские комментаторы только и нашли, что сказать:
"Странное отнесение литовцев к славянам встречается и у других иностранцев, писавших о России, например, у Горсея, который считал, что литовский язык близко подходит к славянскому, и назвал последний самым богатым и изящным в мире".
Анатоль напiсаў(ла) 23.08.2012 09:41
Летувисы присвоили себе не только нашу историю, но и наш исторический герб Погоню. Так, В. Дзеружинский в книге "Тайны беларускай истории.(Мн., 2010) пишет:
"До 1918 года княжество жемойтов именовалась Жмудь (или Жемойтия, по-латыни самогития), его гербом был черный медведь ("локис"). Однако при провозглашении своей независимости жемойты пожелали называться "Республикой Летува" - чтобы закрепить свои претензии на наследство Великого княжества Литовского, хотя "Литвой" Жемойтия сроду не была. Поэтому вместо герба Жемойтии - "Медведя" - они взяли наш герб "Погоня".
Следует отметить, что жемойты всегда сознавали, что "Погоня" - чужой для них герб. Многие деятели Республики Летува в разное время публично заявляли о необходимости его замены. Например, в 1935 году премьер-министр Летувы Тубалис в сойме официально заявил о "нелитовском" (то есть не жемойтском) происхождении "Погони" и объявил о том, что идет работа над созданием оригинального герба для республики на основе исторического "Медведя". Эта работа обязательно была бы завершена, но помешало начало Второй мировой войны...
Кстати говоря, общаясь с историками Республики Летува, я поначалу был удивлен и озадачен тем фактом, что они всячески отрицают древность герба "Погоня" и "сдвигают" его появление к рубежу ХV века.А все объясняетсяпросто: до XV века жемойты и аукштайты в своей массе оставались язычниками - и по этой причине не могли иметь своим гербом "Погоню" с христианским крестом на щите всадника".
Анатоль напiсаў(ла) 23.08.2012 09:50

Летувисы присвоили себе не только нашу историю, но и наш исторический герб Погоню. Так, В. Дзеружинский в книге "Тайны беларускай истории.(Мн., 2010) пишет:
"До 1918 года княжество жемойтов именовалась Жмудь (или Жемойтия, по-латыни самогития), его гербом был черный медведь ("локис"). Однако при провозглашении своей независимости жемойты пожелали называться "Республикой Летува" - чтобы закрепить свои претензии на наследство Великого княжества Литовского, хотя "Литвой" Жемойтия сроду не была. Поэтому вместо герба Жемойтии - "Медведя" - они взяли наш герб "Погоня".
Следует отметить, что жемойты всегда сознавали, что "Погоня" - чужой для них герб. Многие деятели Республики Летува в разное время публично заявляли о необходимости его замены. Например, в 1935 году премьер-министр Летувы Тубалис в сойме официально заявил о "нелитовском" (то есть не жемойтском) происхождении "Погони" и объявил о том, что идет работа над созданием оригинального герба для республики на основе исторического "Медведя". Эта работа обязательно была бы завершена, но помешало начало Второй мировой войны...
Кстати говоря, общаясь с историками Республики Летува, я поначалу был удивлен и озадачен тем фактом, что они всячески отрицают древность герба "Погоня" и "сдвигают" его появление к рубежу ХV века.А все объясняетсяпросто: до XV века жемойты и аукштайты в своей массе оставались язычниками - и по этой причине не могли иметь своим гербом "Погоню" с христианским крестом на щите всадника".
Анатоль напiсаў(ла) 23.08.2012 09:56

Летувисы присвоили себе не только нашу историю, но и наш исторический герб Погоню. Так, В. Дзеружинский в книге "Тайны беларускай истории.(Мн., 2010) пишет:
"До 1918 года княжество жемойтов именовалась Жмудь (или Жемойтия, по-латыни самогития), его гербом был черный медведь ("локис"). Однако при провозглашении своей независимости жемойты пожелали называться "Республикой Летува" - чтобы закрепить свои претензии на наследство Великого княжества Литовского, хотя "Литвой" Жемойтия сроду не была. Поэтому вместо герба Жемойтии - "Медведя" - они взяли наш герб "Погоня".
Следует отметить, что жемойты всегда сознавали, что "Погоня" - чужой для них герб. Многие деятели Республики Летува в разное время публично заявляли о необходимости его замены. Например, в 1935 году премьер-министр Летувы Тубалис в сойме официально заявил о "нелитовском" (то есть не жемойтском) происхождении "Погони" и объявил о том, что идет работа над созданием оригинального герба для республики на основе исторического "Медведя". Эта работа обязательно была бы завершена, но помешало начало Второй мировой войны...
Кстати говоря, общаясь с историками Республики Летува, я поначалу был удивлен и озадачен тем фактом, что они всячески отрицают древность герба "Погоня" и "сдвигают" его появление к рубежу ХV века.А все объясняетсяпросто: до XV века жемойты и аукштайты в своей массе оставались язычниками - и по этой причине не могли иметь своим гербом "Погоню" с христианским крестом на щите всадника".
Пятрас Дунин напiсаў(ла) 31.08.2012 03:04

Мажвидас, издавая первую печатаную книгу в 1547 году, писал "et quidem lingua Lithuanica nostra damur, daturi", "KNIGIELES
Pačias byla Letuvinikump ir
Žemaičiump
", а дальше продолжал такими литвинскими (как сам признал) словами: " BRalei, seseris, imkiet mani ir skaitikiet
Jr tatai skaitidami permanikiet. 
Maksla šito tevai iusu trakždava tureti,
Ale to negaleia ne venu budu gauti.
Regiety to nareia sava akimis,
Taip yr išgirsti sava ausimis."

Граматика 1653 года от Д. Клейна на понятном и потомкам литувисском, имменуется как "Gramatica Litvanica M. DANIELE Klein Pastore Tilf. Litv.", а библия 1735 года названа "Biblia Tai esti Wisas Szwentas Rastas Seno ir Naujo Testamento, [...] Lietuwiszkay perguldytas Karaliaucziuje. 1735"

На эпитафии Станислава Рапалёниса, который родом из Ейшишкес то ли из-под Радуни, в Кафедре Кёнигсберга, была надпись "здесь покоится великий муж, гордость литовского народа", в оригинале на литвинском "czia guli didis vyras, lietuwiu tautos garbe". 

Вот еще одна книга на литвинском, издана в Вiльне в 1595.

http://gluosnis.vu.lt/biblio/dperziura.pradzia?nr=42

"iszgulditas isz liezuwio latiniszko ing lietuwiszka" = даже дзецё литувиса спустя 417 лет, поймет о чем писал автор из Wilniaus. :))  

Вот и лопает Ваш пузырь о жемайтах-литувисах-оккупантах и литвинах-белорусах-Вiльне, так как "kniga iszguldita lietuviszku liezuwiyu", издана "Wilniuje" понять гордому литвину-белорусу не дано, но вы всё равно забавные... :)

Пятрас Анатолю напiсаў(ла) 31.08.2012 03:25

Из 2,79 млн. литувисов, только менее 400 тыс. - жемойты, а сама Жямайтия занимает только 1/5 часть страны.  Каким-же интересным надо быть автором, чтоб всех литовцев называть жемойтами, тем более когда жители Тельшяй и Плунге (жемойты) легко договариваются с жителями Добеле и Тукумса (латышами), а житель Каунаса, Варены, Ширвинтос и Швенченис их вообще не понимает. :DD

Но автор - молодец, настоящий исследователь, даже этнографией Летувы поинтересовался! Знал-же, что в Жмуди, как и в Курляндии, жили курши, и их медведь говорит на диалекте латышского :DD

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Etnoregionai_ru.png

Гуд напiсаў(ла) 31.08.2012 12:56

В книге беларуского историка А.П. Грицкевича "Западный фронт РСФСР 1918-1920. Борьба между Россией и Польшей за Белоруссию" (Мн., 2010) рассказвается, как устанавливалась граница в 1920 году между Советской Россией и Летувой:
"Мирные переговоры с Литвой начались в Москве 7 мая 1920 года и тянулись более двух месяцев.

Дипломаты РСФСР, подчиняясь указаниям ЦК РКП(б) и самого Ленина, стремились заключить договор с Литвой по образцу договора с Эстонией от 2 февраля 1920 года. Российскую делегацию возглавлял А.А. Иоффе, имевший немалый опыт в дипломатической деятельности. Литовские представители упорно требовали значительных территориальных уступок Литве за счет белорусских земель. Они предъявили претензии, кроме Ковенской, Виленской, Гродненской и Сувалковской губерний еще и на Новогрудский уезд Минской губернии, на части Иллукстенского и Гробинского уездов Курляндской губернии. Напомним, что советско-латвийский мирный договор к тому времени еще не был подписан.
Российская делегация соглашалась уступить Литве Вильню и Виленский край на том основании, что Вильня - "истоическая столица" Литвы. Прочие же требования литовской стороны вначале были отвергнуты. 15 мая 1920 года советская делегация предъявила литовцам этнографическую карту, на которой литовскими были показаны только Сувалковская, Ковенская и западная часть Виленской губернии (без Вильни). Однако литовская делегация настаивала на передаче своей стране всей Гродненской губернии.
Переговоры затягивались. Один из литовских делегатов (П.Климас) сообщил министру иностранных дел 26 мая 1920 года:
"Русские принципиально не могут удовлетворить наши требования, так как в Лидском, Ошмянском и особенно Гродненском уездах у нас, действительно, почти нет никаких этнографических доказательств, за исключением очень старых и неубедительных упоминаний о том, что в некоторых местах жители пользуются литовским языком, или об их историческом литовском происхождении" (Ціхаміраў А. Беларуска-літоўскія дачыненні ў 1914-1920// Спадчына (Мінск), 2000, №5-6 - . с.16).

Гуд напiсаў(ла) 31.08.2012 13:21

А вот как описывал события накануне своего похода на Вильно польский генерал Люциан Желиговский, уроженец местечка Ошмяны Гродненской области:
 "Накануне марша на Вильно, в Воронове, были мы не только поляками, мы были литвинами. Это было наше право и обязанность... Но в умах некоторых офицеров и солдат появились колебания. Вильня уже в Спа почти совсем была отдана жмудинам, воинская лояльность возмущалась при мысли о действиях вопреки приказу.

...Бессонная ночь с 7 на 8 октября была одна из самых тяжелых в моей жизни.

... Но еще перед рассветом все сомнения исчезли. Была только одна дорога и одна правда - идти на Вильно. Перед рассветом издал приказы о начале марша и сам выехал по дороге на Яшуны"(Zeligowski L. Zapomniane prawdy/ Londyn, 1943. - s.36).

Интерсно то, что после объявления о создании государства Средняя Литва, генерал Желиговский установил на основании своего декрета от 12 октября 1920 года в качестве герба - щит с Орлом и Погоней, а в качестве флага - красный флаг с Орлом и Погоней.
В книге А.П. Грицкевича "Западный фронт РСФСР 1918-1920. Борьба между Россией и Польшей за Белоруссию" (Мн., 2010) на стр. 370 так описывается отношение населения Виленщины и деятелей беларуского национального движения к новому государственному образованию:
"Белорусские политические деятели по-разному отнеслись к созданию Средней Литвы. Но в любом случае они учитывали, что на ее территории (около 10 тысяч кв. км, с населением 530 тысяч человек) 40% жителей составляли белорусы, почти все остальные - поляки и евреи, тогда как литовцы и русские вместе составляли не более 5%.
Те из них, которые вошли в состав Временной Правительственной Комиссии, увидели возможность оказать влияние на внутреннюю политику этого малого государства, исходя из белорусских национальных интересов, особенно в области просвещения. Весной 1921 года в Средней Литве работали 186 белорусских школ, Виленская белорусская гимназия и Борунская учительская семинария. Бронислав Тарашкевич основал Товарищество белорусской школы
".

ВВС напiсаў(ла) 31.08.2012 19:05

Вели́кий Ви́льнюсский сейм (лит. Didysis Vilniaus Seimas) — Литовский съезд (съезд литовцев) в Вильне 4—5 декабря 1905, ознаменовавший важный этап литовского национального движения.

Литовский съезд готовился и проводился в обстановке роста национальных движений и Революции 1905 года в России. Идея съезда, который послужил бы политической консолидации литовского народа, родилась в литовских кружках Вильны. Избранный организационный комитет принял «Воззвание к литовской нации » (лит. «Atsišaukimą į lietuvių tautą»), в котором сформулировал политическую программу съезда и призвал направить на него представителей от каждой волости и прихода. Съезд получил название «Литовского сейма» или «Вильнюсского сейма».

Организационный комитет 5 (18) ноября 1905 утвердил меморандум председателю Совета министров России графу С. Ю. Витте с требованием автономии Литвы. Меморандум был зарегистрирован 9 (22) ноября 1905 в канцелярии Совета министров.

Съезд работал 21—22 ноября (4—5 декабря) 1905 года в Городском зале в Вильне (ныне Национальная филармония Литвы) на Остробрамской улице 5 (сейчас улица Аушрос варту 5). В нём приняло участие ок. 2 тыс. литовцев из Латвии, Литвы, Польши, России, Украины. Преобладали крестьяне, но участвовали также священники, помещики, представители интеллигенции.

Председателем съезда был один из его инициаторов и организаторов Йонас Басанавичюс. Была принята резолюция с требованием предоставить Литве в её этнографических границах политическую автономию с сеймом (представительным органом) в Вильне, демократически избираемым (всеобщими, равными, прямыми и тайными выборами, с правом голоса независимо от пола, национальности и вероисповедания). Подчёркивалась необходимость объединения всех политических сил Литвы и сотрудничества с другими национальными движениями. Съезд подчеркнул также важность пропаганды национального просвещения и литовского языка. Была принята резолюция об употребления литовского языка в костёлах Виленского епископата.


Вильняус жиниос напiсаў(ла) 31.08.2012 19:08
«Ви́льняус жи́нёс» («Вильняус жиниос»[1], лит. Vilniaus žinios, «Виленские вести») — первая либеральная литовская ежедневная газета.

Выходила в Вильне с 10 (23) декабря 1904 до 7 (21) апреля 1907 и с 20 июня (3 июля) до 4 (17) марта 1909. Редакторы-издатели братья Йонас Вилейшис и Пятрас Вилейшис. Фактические редакторы Йонас Кряучюнас, Казис Пуйда, П. Климайтис. В ядро редакции входили также языковед Йонас Яблонскис и редактор журнала «Варпас» Повилас Вишинскас.
Содержание составляли известия из Петербурга, Москвы, корреспонденции из городов и местечек Литвы, заметки о жизни литовцев в США, Пруссии, Латвии, России, статьи на общественно-политические темы и темы культуры. Публиковались художественные произведения, переводы художественной литературы, литературная критика.
В газете сотрудничали писатель Йонас Билюнас, а также Антанас Сметона, Людас Гира, Юозас Тумас-Вайжгантас и другие выдающиеся впоследствии общественные и политические деятели, писатели и публицисты. Для неё писали также Миколас Биржишка, Антанас Венуолис, Жемайте, Винцас Капсукас, Клеофас Юргелионис,
Первый номер вышел тиражом 6 000 экземпляров. На первое полугодие 1905 подписалось 5 613 читателей из Вильны, Ковны, Сувалок, Гродненской губернии, Сибири, Латвии, Польши, Финляндии, США.
Декларация о Независимости напiсаў(ла) 31.08.2012 19:13

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Nepriklausomybes_aktas.gif

Ви́льнюсская конфере́нция (лит. Vilniaus konferencija) — съезд литовских делегатов в Вильнюсе 18—22 сентября 1917 года, своими решениями положивший начало созданию литовского государства и избравший Совет Литвы из 20 человек.

Конференция проходила под руководством Йонаса Басанавичюса в здании Театра на Погулянке с участием делегатов, приглашённых организационным комитетом (включавшем Миколаса Биржишку, Пятраса Климаса, Антанаса Сметону, Йонаса Станкявичюса, Юргиса Шаулиса), поскольку немецкие власти проведение выборов не разрешили. Комитет стремился собрать представителей различных слоёв и политических взглядов, по 5—8 делегатов от каждого уезда Литвы. Из приглашённых 264 делегатов в конференции приняло участие 214 человек.

Гервяты напiсаў(ла) 31.08.2012 19:25
Как свидетельствуют факты, до середины 20 века, даже после брутального маскальского века и двадцетилетия польского шовинизма и расправ, советских ссылок времен Сталина, весь край от Шумска и Лаваришек до реки Ошмянки, где в более чем 80 деревнях и городках проживало 9000 человек, оставался полностью литовским. Только к началу 90-х, старея и уезжая молодым местным жителям, без возможности получать образование на родном языке, колонизируя русскими, литовский остров уменьшился до 2000 человек и 180 км².
Иван напiсаў(ла) 01.09.2012 14:15
Виленский край в междувоенный период был заселен преимущественно беларусами и евреями и есть немало тому свидетельств. Вильня в то время была столицей Западной Беларуси.
Возьмем фундаментальный труд Левина И. "Национальный вопрос в послевоенной Европе (Москва: Коммунистическая Академия Институт советского строительства и права, 1934). В Главе 11 под названием "Национальный вопрос в Балтийских старанах" есть раздел про Литву:
" ЛИТВА
В современной Литве, в ее фактических границах (т.е. исключая Виленщину) национальные меньшинства составляют около 27%. Правда, литовская статистика говорит о 85% литовцев, но эти цифры опровергаются рядом косвенных данных. Так, если исходить из данных избирательной статистики, то поляки составляли около 9% избирателей, в то время как статистика насчитывает лишь 3% польского населения.
Национальные меньшинства Литвы приблизительно распределяются следующим образом: поляков - 10%, евреев - 9%, немцев - 2%, русских и белоруссов - около 3%, латышей и пр. - 2%.
Самой характерной чертой национальных взаимоотношений в Литве является тот исторически сложившийся факт, что в то время как деревня является в основном литовской, в городах национальные меньшинства сильно преобладают как численно, так и экономически над литовским элементом. Торговля и промышленность находятся в основном в руках еврейской и отчасти польской буржуазии, а в Мемельской области - в руках немцев. Городская мелкая буржуазия в основном еврейская. В пролетариате лмтовцы представлены сильнее благодаря притоку населения из деревни, однако и тут преобладают евреи и поляки (или ополяченные литовцы). Другой особенностью национальных взаимоотношений является преобладание польского землевладения. Помещичий класс Литвы в основном состоял из поляков и совершенно ополяченного литовского дворянства. Вместе с тем значительную часть польского и немецкого меньшинства составляет крестьянство. Польские и немецкие деревни раскиданы по всей стране, особенно в южной части. Среди поляков сильна также мелкобуржуазная и мелкопоместная шляхетская прослойка. Что касается русского и белорусского населения, то оно распределяется следующим образом: 78% лиц, занятых в сельском хозяйстве (поселенцы), 8% - в промышленности (рабочие) и 3% - чиновники и военные.
Политика литовской буржуазной республики в отношении национальных меньшинств вытекает из основных "национальных" задач литовской буржуазии. В первые годы существования независимой Литвы основная задача заключалась в создании и консолидации буржуазной литовской государственности. Основной социальной базой этой государственности были литовская буржуазия и кулачество, но они были не настолько сильны, чтобы справиться с этой задачей; это вызвало необходимость опереться в строительстве нового государства на более сильную польскую и еврейскую буржуазию. Литовская буржуазия была столь бедна квалифицированными силами, что не могла построить собственными силами даже государственный аппарат, что привело на первых порах к очень широкому привлечению в него старого русского чиновничества, польских военных специалистов, еврейской интеллигенции.
Заполнение аппарата нового государства нелитовскими элементами было настолько велико, что в 1919г. нередко случалось, что литовского крестьянина, приходившего в учреждения "своего" государства, прежде всего встречал окрик: "Говори по-русски, по-литовски не понимаем". Особенно велико было участие поляков и русских в армии. Главнокомандующим литовской армии был поляк Жуковский, одно время перекинувшийся даже в сторону Польши, но потом амнистированный. Во время войны Литвы с Советской Россией организация литовских войск была фактически в руках поляков или ополяченных литовских помещиков.
Большое значение имел также тот факт, что в первые годы, когда вопрос о Виленщине был особенно актуальным, литовская буржуазия всячески старалась привлечь на свою сторону евреев и белоруссов, составляющих большинство в Виленщине и относительное большинство в самом городе Вильне и страдающих от польской оккупации.
Благодаря всем этим фактам политика литовской буржуазии в отношении национальных меньшинств в первые годы существования Литовской республики своим "либерализмом" очень выгодно отличалась от соотвентствующей политики ее польского соседа. Национальным меньшинствам были предоставлены широкие права в области культуры и школы. Так, еврейское меньшинство получило своего рода национально-персональнуую автономию: был создан еврейский национальный совет для заведывания еврейскими школами, культурно-просветительными и другими делами, с широкими правами и компетенцией (например право обложения). Представитель еврейской буржуазии был введен в правительство в качестве министра по еврейским делам. Еврейская буржуазия получила свободу в своей хозяйственной деятельности и т.д.
Аналогичным было положение польского населения, несмотря на состояние войны между Литвой и Польшей. Польское население в Литве имело значительное количество государственных и частных школ на польском языке, культурных и общественных учреждений и т.д. О влиянии польского элемента в государственных учреждениях и армии было сказано выше.
Конечно все эти льготы и уступки относились в первую очередь к буржуазии национальных меньшинств, которой литовский государственный аппарат обеспечивал гегемонию в культурных и других делах своей национальности. Об этом свидетельствовал тот факт, что в качетсве метода разрешения национального вопроса была применена национально-персональная автономия в австро-марксистском стиле, националистический и антипроллетарский характер которой был давно уже разоблачен Лениным и Сталиным.
Характерно, что земельная реформа в Литве, затронувшая в основном интересы польских помещиков, значительно уступала в смысле "радикализма" даже аналогичным реформам в других лимитрофных государствах. Первоначальный проект литовской буржуазии оставлял в руках польских помещиков значительную земельную площадь. Лишь под давлением крестьянства и обнаружившегося участия польских помещиков в авантюре Желиговского литовская буржуазия согласилась на более значительные отчуждения помещичьей земли. Все же закон о реформе оставлял помещикам до 80 га на хозяйство. Все эти факты показывают, что литовская буржуазия рассматривала буржуазию и помещиков, принадлежащих к национальным меньшинствам, как своих естественных союзников в борьбе за литовское буржуазное государство".
Иван напiсаў(ла) 01.09.2012 14:51
Левин И. "Национальный вопрос в послевоенной Европе (Москва, 1934, стр. 494-495):
"Положение резко меняется по мере упрочения и консолидации нового государства. Литовская буржуазия, укрепившись хозяйственно и политически, начинает рассматривать буржуазию национальных меньшинств уже не как союзника, а как главного конкурента. Хозяйственный застой, перешедший в кризис, оставляет лишь одну возможность развития для литовской буржуазии национальных меньшинств. Подрастающие кадры литовской интеллигенции дают возможность заменить интеллигенцию национальных меньшинств на государственной службе. Вследствие этого курс на "дружбу" с национальными меньшинствами сменяется все более решительным курсом на литвинизацию хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Этот курс, несколько замедлившийся при "левом" правительстве народников и социал-демократов в 1926 г., начал проводиться особенно интенсивно после переворота 1926г., установившего в Литве режим фашистской диктатуры. Фашистский переворот сопровождался кровавым разгромом революционных организаций, расстрелом комммунистов и т.д. В то же время он означал резкое обострение политического курса также в отношении национальных меньшинств. Характерным проявлением этого литвинизаторского курса являются законы, изданные в 1933г., по которым допущение отдельных лиц к определенным занятиям (напр. адвокатура) ставится в зависимость от министерского разрешения. Эти законы должны освободить литовскую интеллигенцию от "чужих" (в первую очередь еврейских) конкурентов.
Если "еврейский национальный совет" и министерство были упразднены еще раньше, то с этого времени литовская буржуазия начинает проводить более или менее активную антисемитскую политику. Официальные правительственные издания начинают проводить ту точку зрения, что национальные меньшинства должны быть лишены всякого влияния в управлении. Характерно образование литовских организаций, ставящих своей задачей вытеснение еврейской буржуазии из торговли и промышленности. Литовская буржуазия активизирует свою борьбу за овладение основными хозяйственными позициями, все еще остающимися в руках еврейской буржуазии. Так, в 1930г. образовался "союз литовских купцов", пользующийся сильной поддержкой правительства. На съезде 1931г. этот союз потребовал от правительства создания специального фонда для субсидирования литовских купцов против еврейской конкуренции, передачи правительственных заказов исключительно литовцам, запрещения евреям открывать торговые предприятия в тех местах, где имеются литовские предприятия, и т.д. К этой задаче приспособляется также и кредитная и налоговая политика. В 1929 г. в окрестностях Ковно вооруженными фашистскими бандами был организован еврейский погром, сопровождавшийся избиениями, разрешением жилищ и т.п.
Ухудшилось также положение еврейской школы. Фактически в настоящее время существуют лишь частные школы, начальные и средние, с преподаванием на еврейском языке, бывшие государственные еврейские школы литвинизированы, за исключением 4 школ.
Вопрос о польском меньшинстве осложняется общим состоянием польско-литовских отношений.
Наступление против польского меньшинства ведется прежде всего по линии школьной. В 1926г. в Литве существовало еще до 75 частных начальных польских школ, а также известное количество государственных школ для польского меньшинства. В течение ближайших лет после фашистского переворота число частных польских школ было низведено до 11 (в 1931-1932гг. - до 14). Существовало, правда на бумаге, 18 школ для польского меньшинства, однако в этих школах (согласно утверждению польских источников) преподавание фактически велось на литовском языке, с пользованием польским языком как вспомогательным.
Уменьшение польских школ было достигнуто путем таких мероприятий, как запрещение посылать в польскую школу детей родителей, у которых на паспорте значится литовская национальность (хотя некоторые обозначения были заведомо неправильные), запрещение домохозяевам сдавать свои помещения под школы с угрозой высылки из страны, высылка и аресты учителей, террор и т.п. Были случаи, когда польских детей под конвоем препровождали из польской школы в литовскую. В более благоприятном положении находятся польские средние учебные заведения (в Ковне, Поневеже и др.).
Террор против польского населения выливается в формы антипольских погромов, организуемых фашистскими организациями (шаулисами). Так, в 1930 г. и в начале 1934г. по многим местностям прокатилась волна антипольских погромов. В Ковне были разгромлены польские школы, редакции польских газет, читальни и библиотеки, хозяйственные организации и т.д. Были случаи нападения фашистов за разговор по улице по-польски.
Плачевно обстоит дело с школами русского и белорусского меньшинств. Лишь 16% русских и белорусских детей школьного возраста посещает школу; из них половина вынуждена учиться в школах с литовским языком преподавания. В Туршанском районе 15 русских и белорусских деревень не имеют ни одной школы. Неудивительно, что среди русских и белоруссов процент неграмотных равен 62".
Смешновиль напiсаў(ла) 06.09.2012 21:46

Имена типических литвинов-белорусов:

ДаўгерутЭ, Mendogus, Таўцівіль, Войшалк, Шварн, Транята, Гердзень,...

Продолжать или посмеялись и хватит? :)

Ваня Свipскi напiсаў(ла) 06.09.2012 22:01

На карте 1847 года "Ethnographische Karte von Europa" отчетно видно, что мяжа ЛИТВИНСКАГА народа идет по линии Видзы-Сморгонь-Лида-Гродно-Сувалки-Голдап-Лабиау.

Геноцида, войн не было. Куда за 71 год делись 1 миллион литовцев из Вильнюсской губернии? Все изчезли? Гарри Потер, что ли? :)

Этноцид литовцев от Муравьева и последователей.

Ліцьвін напiсаў(ла) 09.09.2012 12:28

В.В. Дзеружинский в книге "Тайны беларуской истории" (Мн., 2010) пишет следующее:
"Беларусакий историк Виктор Верас в книге "У истоков исторической правды" на примере сотен археологических фактов показывает, что жившие соседями ятвяги-пруссы и жемойты-аукштайты в течение многих веков не только не слились в общей культуре, но у них вообще почти не было взаимопроникновения:
"Почти тысячелетнее проживание в близком соседстве не привело к расселению ятвягов среди аукштайтов или аукштайтов среди ятвягов".
Этносы оказались некомплементарны. То же самое утверждают известные российские ученые В.В. Седов и Л.В. Дучиц: среди двух групп балтов (с одной стороны, пруссов и ятвягов - предков беларуского этноса, с другой стороны - жемойтов и аукштайтов, предков этноса летувисов) нет следов смешения, хотя они веками жили рядом. Виктор Верас пишет:
"Еще одним фактором, показывающим комплементарность или некомплементарность этносов, является преемственность названий городов, деревень, рек, озер и т.д. - топонимики и гидронимии. У некомплементарных этносов преемственность топонимики и гидронимии минимальная. Какова преемственность названий "городов русских", помещенных в Новгородской первой летописи и датируемых его исследователями концом XIV века, вы можете судить сами: Вильня - Вильнюс, Вилькомиры - Укмерге, Кернов - Кернове, Ковно - Каунас, Моншагала - Мойшягала, Медники - Медининкай, Перелой - Перелоя, Троки Новые и Троки Старые - Трокай. Таким образом, из двенадцати названий неизменными остались только три: Гольшаны, Крево и Пуня - и то только потому, что на данный момент только Пуня находится на территории Летувы, а Гольшаны и Крево - на территории Беларуси. То есть произошло девяностопроцентное изменение названий городов, находящихся на территории современной Летувы. Но это только названия старинных городов. Изменения названий позже возникших городов и деревень будет показано ниже. Но уже сейчас можно сказать, что это 100% изменения".
А вот что пишет Седов о переименовании рек на территории Летувы (Седов В.В. Ятвяжские древности в Литве. 1968, с.179):
"Одним из наиболее убедительных аргументов для разграничения западнобалтских и восточнобалтских групп являются названия, содержащие в себе элементы "-аре" и "-uре". Гидронимы с "-аре" (прусское "-аре" - "река") характерны для западнобалтского мира, в то время как речные названия с "-uре" (летувисское "-uре" - "река", латышское - то же) широко распространены в области расселения восточных балтов. Среди названий с компонентом "-uре" в современной Летуве имеется много гидронимов позднего происхождения. Неудивительно в связи с этим, что только в летувисском Занеманье, где пребывание ятвяжского населения в древности бесспорно, насчитывается свыше 300!!! названий подобного типа (т.е. свыше 300 рек с названиями, содержащими "-аре", были переименованы). Не является неожиданным большое число гидронимов с элементом  "-uре" и в междуречье Вилии и Немана. Ведь в этой области в течение нескольких последних столетий население говорит на летувисском языке. Этому населению и принадлежат насвания с "-uре".  
Ліцьвін напiсаў(ла) 09.09.2012 13:09
В.В. Дзеружинский в книге "Тайны беларуской истории" (Мн., 2010) отмечает и другие четкие моменты из книги Вераса. Вот он приводит его цитату на стр.274:
"Узбекский ученый-энциклопедист Абу Рейхан Бируни еще в XI веке заметил, что названия изменяются быстро, когда какой-либо местностью овладевают иноплеменники с чужим языком. Их язык обычно коверкает местные названия, и в таком виде переносит в свой язык.
В 2003 году беларуские ученые переиздали одну из книг Литовской метрики "Перапіс Войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года". Ученый М.Ф. Спиридонов составил карту, на которой показал все населенные пункты, встречающиеся в этой переписи в той транскрипции, которая была в 1528 году. Как видно по этой карте, на всей территтории современной Летувы в то время существовали топонимы только на старобеларуском языке. Почему? Ведь на большей части территории Летувы, особенно в Жемайтии, проживали восточные балты. А значит, и названия их поселений должны были быть, казалось бы, на их языке. Даже больше.
Но если исходить из слов Абу Рейхани Бируни или вспомнить мировую историю, как на территориях, присоединенных к тем или иным государствам, изменялись названия населенных пунктов, если этносы были некомплементарны, то на славянских землях ВКЛ, если бы восточные балты являлись основателями ВКЛ, должны были бы быть восточнобалтские топонимы, не говоря уже об их собственной территории. Почему же их нет как на территории Летувы, так и на территории Беларуси?
Все это говорит о том, что как раз население, говорившее на языке, которому принадлежат эти топонимы, и являлось коренным населением государства под названием Великое княжество Литовское, то есть беларусами, в то время называвшимися литвинами"...
Ни один населенный пункт на территории современной Летувы во времена ВКЛ не имел названия в восточнобалтской транскрипции. Давайте сравним названия населенных пунктов в Летуве в начале XVI века, когда эта территория входила в состав Великого княжества Литовского, с названиями тех же населенных пунктов сейчас, когда Летува стала независимым государством и где официальным языком является летувисский (то есть литературный аукштайтский):
Бержаны - Бярженай; Бетигольцы - Бятигола; Биржаняны - Биржувенай; Бирштаны - Бирштонас; Велена - Вялюона; Вешвене - Вяшвенай; Вилькомиры - Укмярге; Вильня - Вильнюс; Высокий Двор - Аукштадварис; Дирваны - Дирвоненай; Дорсунишки - Дарсунишкис; Ейшишки - Эйшишкес; Жижморы - Жежмаряй; Жораны - Жаренай; Кгедройти - Гедрайчай; Кгондинга - Гандинга; Кернов - Кярнове; Ковно - Каунас; Коркляне - Каркленай; Коршово - Каршува; Крожи - Крайжай; Куркли - Куркляй; Лепуны - Лепонис; Мединкгоны - Медингенай; Медники - Мядининкай; Мемиж - Нямижис; Меречь - Мяркине; Мойшагола - Майшягала; Неменчин - Нямянчине; Оникшты - Аникшчяй; Перелоя - Перлоя; Потумши - Патумлияй; Поэре - Поэрис; Росейни - Расейняй; Сямилишки - Сямилишкес; Тельши - Тяльшяй; Товянцы - Тауенай; Тондягола - Тянджогала; Троки - Трокай; Ужвента - Ужвентис; Утена - Утяна; Ясвойни - Йосвайняй.
Как видим, все 100% топонимов в той или иной мере изменены. В чем же дело? Сравним названия населенных пунктов в Беларуси: все они, за исключением названий некоторых городов, измененных во времена российского колониального господства, остались теми же, что и в древности. Историки спрашивают: разве это не еще одно яркое подтверждение того факта, что жемойты и аукштайты не были во времена ВКЛ хозяевами даже на своей земле, не говоря уже об остальной территории ВКЛ?!"
Ліцьвін напiсаў(ла) 09.09.2012 13:34
 Далее В.В. Дзеружинский продолжает (стр. 276-277):
"Если же принять конценпцию российских ученых, утверждающих, что ВКЛ являлось государством восточных балтов, то все должно быть наоборот. В 1528 году названия населенных пунктов и нынешней Летувы, и Беларуси должны были иметь восточно-балтскую транскрипцию. То есть не Менск, а Менескяй, не Новогородок, а Новогорудокис, не Полоцк, а Полоцикяй, не Ковно, а Каунас, не Троки, а Трокай, не Вильня, а Вильнюс и так далее.
Верас пишет:
"Что-то подобное и говорят современные летувисские ученые. Но это же поддается никакой здравой логике! Таких примеров никогда не знала и вряд ли будет знать история. Оккупирующий какую-то территорию народ всегда устанавливает свой язык и вои порядки. Самый ближайший для всех пример - это Российская империя. Разве на территории Сибири использовали коренные языки завоеванных народов? Или может быть после вхождения Беларуси в Российскую империю начали разговаривать и вести канцелярскую переписку на беларуском языке? Или на грузинском после вхождения Грузии в Россию?
Все было точно наоборот. Коренные языки захваченных или присоединенных народов запрещались, а носители их даже преследовались. Тарас Шевченко, например, за сочинение своих произведений на украинском языке был отдан в солдаты в Оренбургскую крепость. И это касается не только Российской империи. Установление языка победителей на территории побежденных народов - одна из многих закономерностей этнических взаимодействий. Значит, территория современной Летувы была захвачена (присоединена) к Великому княжеству Литовскому, а ее народ никак не являлся этносом, который образовал ВКЛ.
Поэтому можно констатировать, что приход летувисского населения на территорию, на которой раньше проживали ятвяги, а затем население ВКЛ, всегда приводит к переименованию названий городов, рек и т.п., что еще раз подтверждает отрицательную комплементарность аукштайтов и жемойтов по отношению к славянам и ятвягам.
Самое же прискорбное то, что даже имена собственные - имена литвинских князей - изменяются, хотя древние летописи, как известно, точно передают звучание имен собственных: Миндовг - Миндаугас, Войшелк - Войшелкас, Ольгерд - Ольгирдас, Гедимин - Гедиминас и т.д. Парадоксально читать научные работы, где ученый использует имена литвинских князей в собственной транскрипции (Миндаугас, Войшелкас, Гедиминас и др.) и тут же приводит выдержки из летописей с теми же самыми именами, но уже так, как написано в летописях, - Миндовг, Войшелк, Гедимин и т.д.
Но что самое странное - российские ученые, а за ними и некоторые беларуские, соглашаются с этим и используют летувисскую транскрипцию. Почему? Неужели не видят несоответсвия или срабатывают совсем иные инстинкты?"
Русич напiсаў(ла) 09.09.2012 14:05
А вот сведения про одного из тех, кто отдавал Виленщину в руки летувисов, хотя даже по линии французского генерала и верховного командующего войсками стран Антанты Фоша, эта территория с городом Вильно отдавалась полякам, а не летувисам.
"Поливанов Алексей Андреевич (1855-1920). Генерал от инфантерии. Окончил Николаевскую инженерную академию и академию Генерального штаба. Участник русско-турецкой войны. С 1905 по 1906 гг. - генерал-квартирмейстер Главного штаба, в 1906-1912 гг. - помощник военного министра, с 1912 г. - член Государственного совета, в 1915-1916гг. - военный министр и председатель Особого совещания по обороне. В 1920 г. назначен членом Особого совещания при Главкоме Вооруженных сил Республики. Уполномоченный советской делегации на переговорах между Литвой и РСФСР"
(Португальский Р.М., Алексеев П.Д., Рунов В.А. Первая мировая в жизнеописаниях русских военачальников. - М., 1994. - С.392)
кривич напiсаў(ла) 11.09.2012 11:05

Автор, а какая этимология слова Ковно? Что значит корень -ковн. Это от слова ковнять или от ковнычаць?

А Вилькомир? От вилька? Почему не Воукамир?

А Вильня не из немецкого, ли? Очень странно, что литовцы свой город называли по литовски, а не по русски, белорусски или немецки. Нетипичные вообще...

А, ну, я понел, это были ОФИЦИАЛЬНЫЕ названия городов во время ВКЛ, на ГОСУДАРСТВЕННОМ языке, ну, тогда все ясно. Оккупанты жмудзины, верните белоруский Ковно!

Только зачем в метриках рождения писали на латыни, в университете. школах учились на латыни, в эпитафиях писали на латыни? Не римляне ли были истинные литвины?

Зачем римлянское Grodna променяли на Harodnia, Hrodna. а горад Vitepsia на Вiцебск????

бульбаўт напiсаў(ла) 12.09.2012 10:11
Класс, и не ведаў, што у беларускай мове йосць такия суффиксы як -ян-, -ан-, -ойн-, -ун-, -инг-, -ойст-, -ишк-, и прэфиксы -уж-, -ужу-, -па- и инш. Каб мяне халера!!! Яшче люблю Марысю Гимбутене :)
Ліцьвін напiсаў(ла) 12.09.2012 18:42
В.В. Дзеружинский в книге "Тайны беларуской истории" (Мн., 2010) пишетна стр. 260-262:
"Начну свои уточнения с тезиса Станкевича о том, что "-ич и -вич составляют 30-35% всех беларуских фамилий". Конечно, это верно для 1922 года, но ненаучно, ибо игнорирует тенденцию - изначально ВСЕ литвины (беларусы) ВКЛ имели такие фамилии, и только со временем наш этнос вобрал в себя еще фамилии на "-ский" (польские, после Унии 1569 года), а также российские на "-ов" или "-ин" и псевдоукраинские на "-ко" - после российской оккурации в 1772-1795 годы.
Как отмечал сам Станкевич, в начале XIX века писари царской России массово переиначивали наши фамилии (на "-ич") на московский или украинский манер, ибо царизм тогда разрешал нам только такие формы фамилий. Соответственно, в Восточной Беларуси, присоедененной раньше, оказалось больше беларусов с фамилиями, измененными на московский и украинский манер.
В ВКЛ до Унии 1569 года мы, подобно сербам, имели почти поголовно фамилии на "-ич". Для иллюстрации приведу типичный пример: фамилии из списка шляхты жемойтской волости Поюре в Переписи Войска ВКЛ 1528 года (то есть список дворян, обязанных выставить в войско своих крестьян или дворовых людей).
Литвины (беларусы): Якуб Андрушкович, Станчик Борткович, Станислав Вепр, Петко Видмонтович, Степан Виткович, Богдан Гриневич с двумя братьями, Шимко Канчейкголович, Ян Кгибортович, Якуб Кгинятович, Юц Кедкович, Петр Лойба, Седкестр Мартинович, Мицко Мацкович, Мицко Мацкевич с братом, Петр Милошевич, Ян Можутевич, Якуб Монтримович, Ян Монтримович с братом, Петр Нарбутович, Миколай Нармонтович, Степан Овсятович, Ян и Станислав Орвидовичи, Петко Пелдович, Якуб Пелдович, Войтко Петкович, Лаврин Петкович, Бовла Петрашевич, Довъят Петрович, Матей Петрович, Лев Рупейкович, Войтех Семашкович, Стась Семашкович, Юшко Скиртутевич, Андруш Станевич.ю Пац Станевич, Бертош Станкевич, Баш Станкович, Петраш Станкович, Петр Судмонтович с братом, Ян Товтвилович, Миколай Шукович, Михал Юшкович, Петр Юшкович, Мацко Якубович, Михайло Ямонтович, Якуб Ямонтович, Стан Янкович, Григор Янович, Матей Янович, Миколай Янович, Микуть Янович, Павел Янович с братом, Петр Янович, Якуб Янович, Станевая Мокдя, вдова Добковая, вдова Венцлавовая, вдова Петровая Войдвиловича, вдова Войтковая /53 фамилии на "-ич", только 6 - иные/.
Жемойты: Юрис Янович, Миц Виткотис, Юрис Стекойлович, Петраш Другинойтис, Юръй Друтинойтис, Станис Юрдевич, Юрис Андрушкович, Вацус Виткович, Юри Янкойтис, Балтромей Ясойтис, Петрик Демкгидойтис с братом /5 фамилий на "-ич", 6 - на "-ис"/.
Обращаю внимание читателей на то, что тогда половина этнической жемойтской шляхты тоже имела, как и литвины, фамилии на "-ич". Объясняется это просто: сами фамилии образовывались по законам нашего языка. Понятно, что жемойты, еще не имевшие своей письменности, вынужденно следовали его нормам. Более того, норма восточных балтов иметь фамилии на "-ис", это по существу калька наших фамилий на "-ич"!
Ліцьвін напiсаў(ла) 12.09.2012 18:52

Литвины пришли из Германии на территорию Беларуси и назывались первоначально лютичи. В.В. Дзеружинский в книге "Тайны беларуской истории" (Мн., 2010) пишет на стр. 166:

"Должен напомнить читателям, что Мекленбург - это переименованный немцами город Велиград, располагавшийся чуть западнее Менцлина, "столицы" Лютвы лютвинов, которые, как я далее попытаюсь показать, мигрировали от экспансии немцев на восток - очевидно, на территорию нынешней Беларуси.
Об этом переселении известно давно. Например, этот факт сообщает скандинавская "Сага о Тыдреке Бернском" (XIII век). В ней говорится, что князь Вилькин со своими воинами пошел на восток и захватил Полоцк и Смоленск. Там он оставил свое войско, а сам вернулся в "страну Вилькинланд". Видимо, это "преданье о древнем переселении части вильцев-лютичей с запада на восток". И польский исследователь Т. Дер-Сплавиньский признавал факт миграции носителей лужицкой культуры из области между Лабой и Одрой в западную часть Беларуси.
(Урбан П. Древние литвины. Язык, происхождение, этническая принадлежность. Мн., 2003., с.71; Lehr-Splawinski T. Poczatki ekspansji slowian Wschodowi/ Slavia Antigua. Tom IX.1962,s.5)

Ліцьвін напiсаў(ла) 13.09.2012 13:55

Мария Гимбутас, самая значимая в ученом мире фигура по исследованиям неолита и бронзового века, индоевропеистики, в своей книге "The Balts" на 27 и 61 страницах указывает, что западные балты населяли территории от реки Одер до Вислы и всю Силезию.

Немецкий исследователь Герман Шаль указывает на топонимы и гидронимы Померании, имеющие явное западнобалтийское происхождение.  

Археолог Гимбутас, лингвисты Буга, Владимир Топоров, Трубочев указывают и на то, что вся территория от Вислы до реки Днепр была заселена Днепровскими балтами.

Указывается более 800 гидронимов Днепровского бассейна, имеющих балтийское происхождение.

Река Днепр до нашествия готов, носила  балтийское название Данапир.
Готы заложили город Данапирстадир, теперешний Киев.
Балтийское племя галинды, субстрат для формирования московитов, до 14 века, когда было ассимилировано, населяло территории в басейне рек Ока, Москва, Протва. Еще в 1147 году  черниговский князь Святослав Ольгович ходил на голядь, что упоминается в летописях.

Гимбутас указывает на то, что в 6 веке вся территория теперешней Белорусии была заселена исключительно балтийскими племенами, которые стали главным субстратом при дальнейшем формировании белорусов.

Гуд напiсаў(ла) 04.10.2012 13:19

Вадим Деружинский в книге "Тайны беларуской истории" (Мн.,2010) пишет  в разделе "Правители Жемойтии":

"Рой Медведев, профессор Петриков и прочие "заклятые друзья" беларусов внушают мысль, что нами в ВКЛ правили жемойты. Так это или нет?
Проверить - элементарно просто. Надо только открыть документы ВКЛ и посмотреть, кто там указан. Никаких жемойтов и аукштайтов в числе правителей ВКЛ мы не увидим и с самым мощным прожектором, ибо эти этносы вплоть до XVI века не имели даже своего этнического дворянства. Копнем глубже - а кто правил в ВКЛ самой Жемойтией?
Заглянем, к примеру, в Перепись Войска ВКЛ в 1528 году: земля жемойтская ("Перапіс войска ВКЛ 1528 года. Метрыка ВКЛ. Кніга 523. Кніга публічных спраў 1" Мінск: "Беларуская кніга", 2003, с.34).
ВОЛОСТЬ БЕРЖАНЫ.
ЛИТВИНЫ: Юшко Моствилович, Станислав Пикелевич, Лаврин Михаилович, Миколай Якубович с братом, Миколай Коилевич, Римко Кгитовтович, Стась Петкович с братом, Станислав Радивилович, Петр Вежевич, Павел Виштартоотович, Юц Юрьевич, Шимко Миколаевич с братом, Григор Андреевич, Юц Пиктурнович, Петр Висвилович, Ян Ивашкович, Стан Кгирдутович, Петр Миколаевич, Венцлав Станкович, Мартин Лавринович, вдова Бернатовая, Мицко Мишейкович, Петр Монкгялович, Як Монтромович, Мартин Валевич, Петр Бенюшович, Станько Петрович, Якуб Доркгевич, Стан Міхайлович, Янко Медкгинович, Воитко Янович, Юцовая вдова, Богдан Друсутевич, Мартин Контримович, Хрщон Янович, Янчик Сирвидович, Кгедвоиновая вдова, Петр Дырдол, Пиктур Нарукович, Януш Монтвидович, Петр Минялкгович, Юхно Ровкутевич, Якгмин Сачевич, Будр Петрович, Володко Довъятович, Миколай Визкгирдович, Володко Монтримович, Васко Петкович, Юшко Доркгевич, Януш Кахнович, Лялко Якгминович, Шимко Монвилович, Петр Кушлутович, Можейко Юдейкович, Довкгил Можутевич, Мартин Станкович, Лаврин Станевич, Балтромей Петрович, Петр Мичевич, Контрим Минялкович, Ян Микович, Гринко Сиркгирдович, Якуб Солтовтович, Якуб Нарвойшевич, Юшковая вдова, Петр Доркгужевич, Римко Шулкович, Ян Барвойнович, Нарко Кгедвилович, Бартош Ганусович, Андрушко Рукович.
ЖЕМОЙТЫ: Якуб Пиктайтис, Войтех Доркгайтис, Ян Станкелойтис, Волиншус Мошевич, Мицко Сютилойтя, Мартин Кгидевич, Матей Ловкинтойтис, Боцус Пиктанович, Войчус Совкговдис, Довгутис Петрашевич, Будрус Вилятович, Липнюс Талевич, Микутис Милошевич.

ВОЛОСТЬ КРОЖИ.
ЛИТВИНЫ: Юри Янович, Матей Минялкгович, Петр Михайлович, Станислав Стецкович, Станислав Товтвилович с двумя сыновьями, Юри Долквинович, Григорей Довдвилович, Андрей Михнович, Венцлав Юхнович, Станислав Мартинович с братом, Богдан Мартишевич, Юри Михнович, Балтромей Томашевич, Бортко Вилович, Матей Пикелевич с двумя братьями, Стан Андрушкович с братом, Бортко Сткгинович, Андрей Наркович, Ян Петрович, Володко Радивилович, Миц Станевич, Богдан Петкович, Станислав Радивилович с братом, Станислав  Станевич, Войтко Бернатович, Петр Миколаевич, Балтромеевая вдова, Петровая вдова, Юри Следколтовтович с братом, Бернат Янович, Якубовая вдова, Пац Янович, Станислав Суткович, Юри Миколаевич, Павел Мартинович с двумя братьями, Венцковая вдова, Балтромей Ромашкович, Ян Римшевич, Миколай Можович с братом, Стан Лупшевич, Якуб Мотевич, пани Янушовая, Миколай Борткович, Мартин Янович, Янко Можейкович, Кгалмин, АНдрей Миколаевич, Пац Довкгялович, Богдан Адамович, Пац Монтвилович, Михно Миколаевич, Сташко Довкгилович, Богуш Мартишевич, Ян Довкгялович, Серафим Шимкович, Добко Кгедмонтович, Матей Юдикович, Гриц Левчевич, Якуб Петрашевич, Мартинковая Петрашевич, Адам Петкович, Бартош Петкович, Станислав Олехнович, Пилип, Кгабриял Мицкович, Петр Нарушевич, Гриц Юсвидович, Петр Кушлейкович, Контрим Домейкович, вдова Юшковая, Ян Родевич с братом, Шимко Даркгович, Щепан Мозкгевич, Римко Довкгинтович, Нарко Монвилович, Миколай Станюкович, Юшко Миколаевич, Мац Нарутович, Шимко Родевич, Лаврин Якубович, Лаврин Витортович, Мицко Кантримович, Ясь Микутевич, Якуб Диркгинтович, Андрей Нарвилович, Павел Пацевич, Римко Витортович, Мартин Юревич с братом, Павел Миколаевич с братом, Петр Миколаевич, Урбан Якубович, Петр Юшкович, вдова Добковая, Лаврин, Станислав Буконтович, Андрей /Войткович, Ян Некипелый, Томаш Петкович, Петр Кгедвойнович, Петр Якминович, Ян Володкович, Петр Станевич, Миколай Митевич.
ЖЕМОЙТЫ: Петр Довгялойтис, Миколай Довкшайтис, Стас Янойтис, Станислав Пикелис с братом, Юри Юдейкайтис, Ян Мацкайтис с братом, Андрей Стешайтис с братом, Юри Яубайтис, Станюл Велайтис, Петраш Ейникайтис, Грицус Первойтис, Станис Бортко, Ян Пикайтис, Степан Нарвошойтис, Доркгис Минконтойтис, Миколай Радвилойтис, Матей Товошойтис, Микутис Монкайтис, Римко Янкайтис с братом, Виторт Копшайтис, Миколай Дарналайтис, Ян Петкойтис, Станислав Радвилойтис, Юри Минмойтис с братом, Станко Андрушкойтис, Янушис Андрушкойтис, Янко Кибортойтис, Гриц Андрушкайтис, арко Долкшайтис, Юцус Пепрович, Янус Кусатис, Станис Рукойтис, Яц Ваболойтис, Контрим Рукайтис, Будрус Радвилойтис, Венцко Сукайтис с двумя братьями, Мартин Сункалайтис с братом,Станислав Янойтис, Богдан Мацкайтис, Станис Шажукайтис, Шимко Янойтис, Богдан Межайтис, Контримук Пиктайтис, Пацут Мицайтис, Григорей Радайтис, Будрис Кримштойтис с братом, Билюс Монконтович, Римко Ракгис, Стан Пиктойтис, Юрис Викнович, Юрис Миколаевич, Нарко Лучайтис, Манвил Кунайтис с братом, Андрей Монтвилойтис, Станис Мортейкович".
И так далее.
Если кто-то не понял, поясняю: это не список людей, призванных в войско ВКЛ, а список шляхтичей (дворян), обязанных предоставить для службы своих людей (крестьян, дворовых и прочих). Поэтому среди них есть такие, как "вдова Добковая" или "Юшковая вдова" - это не значит, что вдовы будут воевать, они только людей должны были дать.
Итак, мы видим, что в Жемайтии в 1528 году литвинские (беларуские) дворяне составляли абсолютное большинство по сравнению с жемойтскими (чьи фамилии на "-ис", как и сегодня).
А все высшее дворянство Жемайтии вообще не имело ни одного жемойта. Перепись начинается с перечня дворян Жемойтиии княжеского рода или высокого статуса:

ПАНЫ ЗЕМЯНЕ: Скашевский, Ян Мошковский, ЧСтанислав Векович, Мартин Радиминский, Ян Стецкович, Ян Бурба, Станислав Скоп, Шимон Витунский, Крыштоф Скитндер, Марок Чаевский, Жикгимонт Каменский, Станислав Ворпутянский, Себостьян Петрович, Войтех Белевич, Адам Белевич, Тарновский, Валентын Павлович Дирма, Юрьи Войнят, Григорей Бейнарт, Ян Росянский, Станислав Сиревич, Иван Евтик, Крыштоф Станкевич, Езухв Моствило, Казимер Орвид, вдова Чеховичевая, Шимоновая Митковича, Ян Одаховский.

Ни одного жемойта, только литвины и поляки, а также немец Крыштоф Скиндер, видимо, графского титула.
И это - правящая элита Жемойтии. Возникает вопрос: если в 1528 году Жемойтия имела среди шдяхты только 20% представителей своего этноса (остальные 80% были беларусы) и ни одного жемойта не было в дворянской элите Жемойтии - то как можно заявлять о том, что князья ВКЛ были якобы жемойтами (в смысле - летувисами)?
Шляхетство (дворянство) жемойтам и аукштайтам стали давать в ВКЛ только после 1450 года, но эпизодически. Этот этнос восточных балтов оставался на 90% крестьянским, причем в холопстве у литвинской (беларуской) шляхты. Тенденцию можно увидеть, сравнивая перепись 1528 года с переписью 1567 года. Там число дворян среди жемойтов выросло вдвое. Достаточно сравнить данные переписи 1567 года с приведенными выше данными 1528 года по тем же регионам. Возьмем для примера волость Бержаны:
ЛИТВИНЫ: Щастный Абрамович, Ян Войтехович Петковича, Миколай Крозакович, Малхер Пектрович, Урбан Юхнович, Ян Андреевич Кудминовича, Станислав Янович Шеткович, Станислав Матеевич, Петр Янович, Матей Якубович, Андрей Павлович, Миколай Амброжевич, Щепан Юцович, Стась Поткович, Балтромей Павлович, Ян Станиславович, Казимер Сютил, Стась Ситив, Петр Шимкович, Валентын Новицкий, Станислав Янович, СТанислав Кидевич, вдова Катерина Юрьевая, Балтромей Петрович, Миколай Матеевич, Матей Андреевич, вдова Лвзовская, ВОйтх Станиславович, Войтко Рымкович, Станислав Венцкович, Северин Кгабрыянович, Кгрикгал Войткович, Томаш Юркгович, Ян Тишкович, Себестыян Петрович, Ян Шимкович, Юрьи Петрович, Себестьян Петрович, Станислав Кгоилот, Станислав Вецкович, Балтромей Павлович, Войтех Бабилицкий.

ЖЕМОЙТЫ: Ян Сенкойтис, Авгуштын Будройтис, Матей Петрович Ивашкис, Петр Петрашкойтис, Щепан Мацойтис, Станислав Стасойтис, Талюшис Наркойтис, Андреюс Наркайтис, Петр Томашойтис, Венцкус Липнайтис, Юрьи Станкойтис, Войтех Янойтис, Пац Юцойтис, Каспор Миненкгойтис, Кгригор Барткойтис, Шимко Петрошайтис, Якубойтис Шимко, Юрья Давкгвилойтис, Урбан Мотеяйтис, Ян Андреяйтис, Мик Винвилойтис, Кгрикгал Янойтис, Каспор Кропежойтис, Матей Станойтис, Томаш Кгедминойтис, Петрас Матеевич, Шим Балсайтис, Матей Юркгойтис, Петрос Янойтис, Матей Нотяйтис, Миколаюс Войткойтис, Ян Микгойтис, Ян Кгрицойтис, Мартин Станойтис, Петрос Рышкайтис, Стась Липнайтис, Стасюл Наркойтис, Стасюс Лавринойтис, Балтромей Юшкойтис, Миколаюс Лавринойтис, Гриц Бенюшайтис, Юркгис Янойтис, Андрей Симонайтис, Мартин Юдткойтис, Петкус Коншелкгойтис, Станис Рымкойтис, Миколай Васкойтис, Буткус Монтвидойтис, Якуб Янойтис, Матей Контминойтис, Матей Нотовтойтис.

А вот волость Жоряны:
ЛИТВИНЫ: Сарафин Паховский, Станислава Шукстиная, Григор Станиславович, Шимон, Юрьи Пацович, Марко Пацович, Григор Пацович, Андрей Якубович, Амброс Мартинович, Алекшей Янович, Юрьи Лукашович, Григорей Фронцкович, Балтромей Юрьевич, Бернат Матеевич, Щепут Валентынович, Лаврин Андреевич, Ян Ямонтович, Щепуть Андреевич, Балтромей Лукашович, Юрьи Семашкович, Ян Балтромеевич, Селява Петрович, Рымко Войткович, Петр Петрашевич, Щепан Петрашович.
ЖЕМОЙТЫ: Ян Якотойтис, Войтех Станойтис, СТась Якубойтис, Андрей Юркгойтис, Юрьи Петройтис, Юрьи Рачойтис, Григорей Кгедшойтис, Пац Грицойтис, Юриьи Петройтис, Гриц Юхнойтис, Шимко Якойтис, Балтромей Мажойтис, Микролай Нарвилойтис, Янел Кгойлойтис.
В одних местах туземный этнос дает не более 20-30% местного дворянства, а кое-где литвины-беларусы (с фамилиями на "-ич") и местные дворяне уже представлены на равных.
Эта тенденция показывает культурный рост жемойтов и аукштайтов под влиянием нашей колониальной власти в этой провинции. Из "прячущихся в чащах дикарей земляных нор", как писал о них саксонец Альберт Медведь, они эволюционировали до оседлых крестьян, а затем и до права быть дворянами.
Называть князей ВКЛ жемойтами - примерно то же самое, что президентов США называть индейцами. Вот факты: в 1528 году 80% жемойтов и аукштайтов являлись холопами беларуских дворян, и только 20% были холопами у дворян своей крови. В 1567 году это соотношение несколько изменилось: 60% жемойтов и аукштайтов были холопами беларуских дворян, а 40% служили своим дворянам.
Это еще раз показывает, что туземную Жемойтию можно считать причастной к Литве лишь на том сомнительном основании, что ею правили беларуские дворяне, называвшиеся тогда литвинами. Но точно так же английские дворяне правили в Индии - что не дает права Индии называть себя Англией. Индия - это не Англия, а Жемойтия - не Литва.
Приведенные выше факты дают ответ и на такой якобы "загадочный" вопрос, почему Статуты ВКЛ не были никогда переведены на язык жемойтов и аукштайтов, а только на польский язык в Варшаве после Унии 1569 года и на русский язык в Санкт-Петербурге в XIX веке.
Ответ элементарно прост: не было нужды в ВКЛ переводить Статуты на язык жемойтов и аукштайтов, ибо они касались в первую очередь дворянства (шляхты). А в Жемойтии на местах "сидело" беларуское дворянство, для которого язык Статутов был родным. А те 20% дворян жемойтских в 1528 году и 40% в 1567 году были обязаны знать государственный язык, то есть беларуский, тогда называвшийся литовским.
 Как видим, невозможно оспорить тот факт, что именно беларуская шляхта владела Жемойтией и ее народом, а не наоборот. Именно мы были в ВКЛ "угнетателями" для народа нынешней Летувы. Наше "иго" дало жемойтам и аукштайтам приобщение к европейской цивилизации, обретение письма и веры в Исуса Христа.
Ліцьвін напiсаў(ла) 17.11.2012 23:53
* Литва - славянское название (на пример, от лютичей).

  Комментарий: Первоисточником имени Литва является литовская форма Lietuvà<*Lētuvá, из которой без всякого труда выводятся все формы указанного этнонима, имеющиеся в различных языках, в том числе и славянских.

* Летописная Литва находилась между Минском и Новогрудком. Альтернатива Крауцевича: Литва XIII в. охватывала балто-славянскую контактную зону (Гродно, Новогрудок, Вильня), в которой явно преобладали славяне.
  Комментарий: Первоначальная Литва была землей восточных балтов и в XIII в. составила ядро литовского этноса. Ее локализация между Минском и Новогрудком основана на дилетантских интерпретациях источников и никакого отношения к реальности не имеет. Первоначальная Литва также не была межэтническим образованием.

* Историческими литвинами были белорусы
  Комментарий: литовцами, литвинами в источниках XIII-XVI вв. называли почти исключительно этнических литовцев (можно указать лишь на единичные случайные исключения XV-XVI вв.). Позже стало распространяться понятие "литвинов" как граждан, жителей ВКЛ (политоним), который однако использовался в ограниченном объеме и никогда не вытеснил этнического понимания термина "литвины", как основного.

* Литовским языком во времена ВКЛ назывался белорусский язык
  Комментарий: во все времена литовским языком назывался почти исключительно литовский язык, принадлежащий к балтской группе индоевропейских языков. Существуют лишь единичные случаи, когда "литовским" назван вариант русинского (русского) языка, использовавшегося на территории ВКЛ - в этих случаях речь шла о вариациях русинского языка в разных странах и регионах.

* Современные "летувисы" до XIX в. назывались жмудзинами
  Комментарий: "Жмудзины" или жемайты - это одна из двух основных ветвей литовского народа. Название происходит от слова "žemas" - "низкий" и обозначает Нижнюю Литву в отношении к Верхней Литве - Аукштайтии (от слова - "aukštas" - "высокий"), которая чаще всего называлась просто Литвой в узком смысле слова .

* Жмудь составляет основу современной "Летувы"
  Комментарий: Историческая Жемайтия (Жемайтское староство, княжество XV-XVIII вв.) охватывала площадь в 23 300 квадратных километров, что составляет 35,2 % территории современной Литовской Республики. Еще меньшую территорию занимает Жемайтия в диалектологическом смысле.

* Жмудь имела автономию и была мало связана с историей ВКЛ
  Комментарий: Жемайтия входила в состав Литвы со времен первого ее упоминания в 1219 г. В ходе перманентных войн с Тевтонским орденом Жемайтия была защищена усилиями всего Литовского государства. Привилей Казимира 1441 г. установил автономию Жемайтии - право жемайтов выбирать старосту и тивунов. С тех пор Жемайтское староство иногда называлось княжеством. По рангу жемайтский епископ был вторым сенатором ВКЛ.

* Имена великих князей - славянские (либо заимствованы славянами у других народов, как правило не литовцев)
  Комментарий: Общепризнанным и очевидным фактом является то, что имена великих князей литовских и знати в средние века были литовскими (кроме последних средневековых правителей - Казимира и Александра). Они отчетливо отличаются от славянских, германских и других имен.

* Великие князья литовские - потомки полоцкой династии
Комментарий: Легенда о происхождении литовских князей из Полоцка появилась в московских летописях XVI в. Это - лишь одно из построений XVI в. (на ряду с теориями римского происхождения литовских князей и знати и др.), которое не имеет ничего общего с исторической действительностью.

* Вильня основана кривичами и была центром удельного княжества Полоцкой земли
Комментарий: Нет никаких данных о пребывании кривичей в Вильнюсе. Археологические материалы не содержат никаких свидетельств пребывания кривичей в Вильнюсе и вообще не подтверждают существование города в XI-XII вв. Миф о кривичах родился из-за дилетантской интерпретации происхождения названия одного из Вильнюсских замков - Кривого города (сейчас гора Трех крестов на правом берегу р. Вильня), который был построен на Кривой горе и поэтому был кривым. Также свою роль сыграли несостоятельные утверждения польских археологов Голубовичей, о "славянах" в Вильнюсе. Голубовичи о славянах заговорили на основании "славянской керамики" (с волнистым орнаментом), не зная или не учитывая, что во всей Литве керамика именно такая. Она не может считаться этническим признаком.

* В XIV в. Вильня названа "русским городом"
Комментарий: В действительности немецкий хронист Виганд из Марбурга впервые упомянул в Вильнюсе "Русский город" - "civitas Rutenica". Это - название квартала города, в котором жили русины и сосредотачивались православные церкви. Квартал хорошо известен и позже.

* До 1939 г. Вильня была белорусским городом
Комментарий: Вильнюс всегда был многонациональным городом, однако он находился в этнически литовских землях и литовцы составляли значительную часть жителей города. Еще в XVII в. здесь проживало множество литовцев, о чем свидетельствует студия Зигмаса Зинкявичюса "Литовская антропонимика. Литовские имена собственные Вильнюса в начале XVII в." (Zinkevičius Z. Lietuvių antroponimika. Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje. Vilnius, 1977, 304 стр.). Она основана на книгах бракосочетаний 1602-1615 гг. и крещения 1611-1616 гг. с привлечением для сравнения других материалов, в частности, книги метрик крещения 1671-1685 гг. По этим книгам (1602-1616 гг.) составлен словарь литовских фамилий, который содержит около 1730 фамилий. Позже, особенно в XIX в., Вильнюс был значительно полонизирован, к концу XIX в. абсолютное большинство жителей города составляли поляки и евреи. Преимущественно белорусским городом Вильнюс никогда не был, хотя он сыграл видную роль в развитии белорусской культуры.

* Сталин подарил Вильню Жмуди
Комментарий: 16 февраля 1918 г. в Вильнюсе был провозглашен Акт восстановления Литовского государства. 11 ноября здесь было сформировано первое правительство Литвы, однако 1 января 1919 г. Литовское правительство было вынуждено отступить в Каунас, а город захватили большевики. 22 апреля они были вытеснены поляками. 12 июля 1920 г. был подписан договор между Литвой и Россией, которым Россия признала независимость Литовского государства в границах, которые оставляли на литовской стороне Вильнюс, Браслав, Поставы, Ошмяны, Лиду, Гродно. Согласно этому договору Вильнюс был возвращен Литве 26 августа 1920 г. и котролировался литовскими властями до 9 октября, когда польский генерал Л. Желиговский захватил город. Впоследствии Вильнюс был присоединен к Польше. Литва никогда не признала правомерности оккупации Вильнюса. Правительство СССР тоже не меняло своей позиции о принадлежности Вильнюса, договор 1920 г. оставался в силе. Когда войска СССР в 1939 г. заняли Вильнюс, город был возвращен Литве. Однако вместе с ним возвращена лишь 1/3 Вильнюсского края, предусмотренного договором 1920 г. Сталин ничего не дарил Литве, а лишь вернул то, что Литве по праву принадлежало - древнюю столицу.

* Первой столицей ВКЛ был Новогрудок
  Комментарий: Исторические источники не только не подтверждают, но и опровергают этот тезис.

* Новогрудок также был местом коронации Миндоуга
  Комментарий: Версия о месте коронации Миндаугаса в Новогрудке является всего лишь одной из ничем не обоснованных догадок Мацея Стрыйковского (1582 г.).

* В ВКЛ белорусский язык был государственным. На нем говорили все великие князья начиная с Миндоуга.
  Комментарий: Государственного языка в средние века не было. Документы писали писари на русинском, латинском, иногда и других письменных языках. Однако средневековые правители Литвы были литовцами и говорили по-литовски. Вполне вероятно, что они знали также и русинский язык, и некоторые другие языки.

* Белорусские земли составляли ядро государства
  Комментарий: Ядро государства составляли этнически литовские земли, здесь находились основные центры государства: Кернаве (XIII-XIV в.), Тракай, Вильнюс. До середины XV в. коренная Литва строго отличалась от подвластной Литве Руси. Позже, особенно в XVI в., наиболее близкие к Литве земли Руси (Гродно, Новогрудок, Минск) тоже часто причислялись к Литве в узком смысле. Однако и в дальнейшем основное понятие коренной Литвы связывалось с этнической Литвой, а также оформленным во время административной реформы 1566 г. Тракайским (Троцким) и Вильнюсским (Виленским) воеводствами, которые в основном соответствовали этнической Литве (Аукштайтии) с небольшими окраинами русинских (белорусских) земель.

* Герб Погоня унаследован от Полоцкого княжества
Комментарий: Погоня, как герб ВКЛ, сформировалась лишь в конце XIV в. Для этого была использована фигура всадника, которая изображалась на княжеских печатях не только Литвы, но и многих стран Европы  

Гуд напiсаў(ла) 18.11.2012 00:24

"Более того, норма восточных балтов иметь фамилии на "-ис", это по существу калька наших фамилий на "-ич"!"

Интересно, а летувисское слово "ваг-ис", это тоже калька на белорусское слово -ваг- или -вагич- и означает "вора"?  :D

А летувисское слово -квайл-ис- это, следовательно, калька с литвинского -квайл- или -квайл-ич- и означает "дурака"? :)

А фамилия Даутарт-ас уже не литвинская? Жаль...

Зато взял литвинскую фамилию Сабон-ис и все ясно - он, это - сабонь. :)

Забавно, что и латынь - это тоже эдакая калька с белоруского - lingua vulgar-IS. :)

Гуд напiсаў(ла) 18.11.2012 00:40
Забыл еще сказать как мне нравятся литвинские слова "кишк-ис" и "лок-ис" ("заяц" и "медведь")! :DDD
Ліцьвін напiсаў(ла) 20.11.2012 15:46

Уважаемые, отойдем пока от кишк-ис-ов (зайцев), трюш-ис-ов (кроликов), смаугл-ис-ов (удавов), жальт-ис-ов (ужей), яут-ис-ов (быков), аркл-ис-ов (лошадей), ож-ис-ов (козлов), ав-ис-ей (она-же овца), ешер-ис-ов (окуней) и прочих белоруских фамилий на -ис. 

Вот что интересно.

Крещение литовцев в Вильнюсе в 1387 г. по Яну Длугошу (Владислав Йогайла говорит литовцам на родном языке):

…всё литовское племя и народ, отрекшись от древнего заблуждения, охотно и с покорной преданностью согласились принять христианскую веру. В течении нескольких дней они были основам веры, которые надлежит соблюдать, и молитве господней, а также символу веры польскими священниками, однако в основном священниками короля Владислава, который знал язык племени и с которым легче соглашались, научены, святой водой крещения возрождены.
(…universa Lithuanorum gens et natio fidem christianam suscipere et vetusto errori renuntiare prona et obedienti devotione consensit. Per dies autem aliquot de articulis fidei, quos credere oportet, et oratione dominica atque Symbolo per sacerdotes Polonorum, magis tamen per Wladislai Regis, qui linguam gentis noverat et cui facilius assentiebat, edocta, sacra baptismatis unda renata est…)

Крещение жемайтов в 1413 г. по Яну Длугошу (Владислав Йогайла говорит жемайтам на родном языке):

Так как ни один из духовных мужей, прибывших вместе с королем Владиславом в Жемайтию, не умели говорить по-жемайтски, Владислав, король Польши, был вынужден народу Жемайтии проповедовать веру и насаждать истинную религию.
(Et quoniam nemo ex viris spiritualibus, qui cum Rege Wladislao Samagittiam advenerant, linguam Samagitticam noverat exprimere, Wladislaus Poloniae Rex ad populum Samagittiae pro fide et religione orthodoxa suscipienda declamare coactus est.)

Витаутас объясняет императору Сигизмухду в 1420 г., что значит названия аукштайтов и жемайтов на литовском языке:

«…вы сделали и объявили решение по поводу Жемайтской земли, которая есть наше наследство и вотчина из законного наследия наших предков. Ее и теперь имеем в своей собственности, она теперь есть и всегда была одна и та же самая Литовская земля, поскольку есть один язык и одни люди (unum ydeoma et uni homines). Но так как Жемайтская земля находится ниже Литовской земли, то и называется Жемайтия, потому что так по-литовски называется нижняя земля (quod in lythwanico terra inferior interpretatur). А жемайты называют Литву Аукштайтией, то есть верхней землей по отношению к Жемайтии. Также люди Жемайтии с древних времен называли себя литовцами, и никогда жемайтами (Samagitte quoque homines se Lythwanos ab antiquis temporibus et nunquam Samaytas appelant), и из-за такого тождества мы в своем титуле не пишем о Жемайтии, так как все есть одно - одна земля и одни люди.» (Codex epistolaris Vitoldi, Krakow, 1882, c. 467).
Примечание: по-литовски žemas - "низкий", aukštas - "высокий".

В письме Йогайле 1429 г. Витаутас напоминает о том, как обсуждался вопрос о его коронации на Луцком собрании:
"Когда мы были в вашей комнате, господин король Римский [Сигизмунд] начал говорить с Вашей Светлостью, напоминая о вчерашнем деле [т. е. о коронации Витаутаса]. Ваше Светлость сказали сразу, как вам это нравится, и как вы будете рады. Но мы сказали вам по литовски (nos vero in lithwanico diximus ad vos): господин король, не спешите с этим делом, давайте посоветуемся прежде с вашими баронами и прелатами…" (Codex epistolaris Vitoldi, Krakow, 1882, c. 816).

Языковую ситуацию в среде знати в конце 15 в. хорошо отражает отчет послов г. Гданьска, которые в 1492 г. в Вильнюсе вели переговоры с Казимиром Ягелончиком и знатью ВКЛ. Они писали, что переговоры вести понадобилось и по-польски, и по-литовски, и по-русински: "Daruff wart manchfaldig handelt gehat itzundt Polnisch, itzundt Lithows, itzundt Reuszch" (Hansisches Urkundenbuch, Munchen u. Leipzig, 1916, XI, p. 364).

Ян Длугош (XV в.):
* Признается, что пруссы, литовцы и жемайты имеют те же обычаи, язык и происхождение... (Unius enim et moris et linguae, cognationisque Prutheni, Lithuani et Samagitae fuisse dignoscuntur...) (Ioannis Dlugossii seu Longini... Historiae Polonicae libri XII / ed. I. Żegota Pauli. Cracoviae, 1873. T. 1, p. 151. - (Opera omnia; t. 10). - Под 997 годом).
* Литовцы, жемайты и ятвяги, хотя различаются названиями и разделены на множество семей, однако были одним племенем, происходящим из римлян и итальянцев... (Lithuani, Samagittae et Iatczwingi, licet appelationem diversam sortiti et in familias plures divisi, unum tamen fuere corpus a Romanis et Italis ducentes genus...) (Ioannis Dlugossii seu Longini... Historiae Polonicae libri XII / ed. I. Żegota Pauli. Cracoviae, 1876. T. 3, p. 473. - (Opera omnia; t. 12). - Под 1387 годом).

1. Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi. Warszawa, 1846. T. 1.
(Первое издание - 1582 г.)

* Dziewołtow od Bożego imienia, bo Dziewoz po żmodzku i litewsku Bóg (s. 85).
* Na cześć Bogom pogańskim pictos Gudos Dziewie,
Płak pocziss, tak wołali, aż szumiało krzewie. (s. 221)
Литовский текст: «Злых гудов (=русинов), Боже, пори самих» (Piktus gudus, Dieve, plak pačius).
* Stąd tamto pole i dziś zowią po litewsku Kaulis, to jest: bitwa... (s. 319)
Стрыйковский здесь ошибается – название поля от слова «kaulas» – «кость», а не от «kautis» – «биться».
* A o Dowmancie przerzeczonym, iż był mąż wielkiej dzielności, i dziś chłopstwo Litewskie pospolicie spiewa po litewsku „Dowmantas, Dowmantas Gedrotos Kunigos, łabos Rajtos ługuje.“ etc. (s. 320).
Литовский текст: „Даумантас, Даумантас, князь Гедрайтский, хороших всадников просит.“ (Daumantas, Daumantas, Giedraitis kunigas, labus raitus lūgoja [= prašo]).

2. Stryjkowski M. O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego. Warszawa, 1978.
(Издано по рукописи 1575-1577 гг.)

* Muś, ażmuś thos hudos, z Żmudzią, krzyczy Litwa (s. 146).
Речь идет о битве 1205 г. Литовский текст: «Бей, убей тех гудов (=русинов)» (Mušk, užmušk, tuos gudus).

* Цитата из Литовской летописи начала XVI в. об обучении русинскому языку легендарного князя Римантаса (Римонта) [в основном соответствует историческому Вайшалгасу (Войшелгу)]:
И коли сын его Рымонт доростал лЋт своих, и отець его Троиидень дал его для науки языка руского до Льва Мъстиславича, которыи заложыл город во имя свое, Львов. И мешкаючи Рымонту у князя Льва, и навчылся языка руского... (с. 150 и др.)

* Цитата из Литовской летописи начала XVI в., где рассказана легенда об основании Вильнюса:
И очутилъся [Гедимин] от сна своего и молвить ворожбиту своему, именем Лиздеику, которыи был наиден у-в орлове гнезде, и был тот Лиздеико у князя Кгидимина ворожбитом наивышъшым, а потом попом поганским... (с. 153 и др.)
Смысл фразы "которыи был наиден у-в орлове гнезде" понятен лишь на основе литовского языка: "lizdas" по-литовски - "гнездо". Текст явно ориентирован на литовскоязычного читателя.

Паляшук напiсаў(ла) 04.12.2012 11:43
* Герб Погоня унаследован от Полоцкого княжества
Комментарий: Погоня, как герб ВКЛ,
 сформировалась лишь в конце XIV в. Для этого была использована фигура всадника, которая изображалась на княжеских печатях не только Литвы, но и многих стран Европы  

Смеху варта такое выказваньне!

У Хроніцы Літоўскай і Жамойцкай запісана:
"Той Наримунт мъл герб, або клейнот, рицерства своего таковый, и тым печатовался, Великому Князству Литовскому зоставил его, а то такий: в гербъ муж збройный, на коню бълом, в полю червоном, мечь голый, яко бы кого гонячи держал над головою, и есть оттоля названый "погоня" А поживши до старости, Наримонт потым умер и похован есть, яко князь на жеглищу, обычаем поганским, з жалостю всего посполства".

А вось калі яшчэ дадаць, што Пагоняй карыстаўся на сваёй пячатцы Аляксандр Неўскі, які быў жанаты на дачцэ полацкага князя, тады можна зразумець, адкуль прыйшла Пагоня на землі летапіснай Літвы.

Толькі зарэгістраваныя карыстальнікі могуць пакідаць каментары.