Юры Радзівіл «Пераможца» (1480—1541)

Юры РадзівілБацька Барбары Юры Радзівіл валодаў вялікім ваенным талентам, удзельнічаў у шматлікіх бітвах з татарамі, Масквою, крыжакамі.

Яго парадны партрэт пэндзля знакамітага мастака эпохі нямецкага Адраджэння ўпрыгожваў Нясвіжскую карцінную галерэю і быў пазначаны ў каталогах пад нумарам першым. Гэты твор захаваўся да нашага часу, быў рэстаўрыраваны ў 1982 годзе і цяпер знаходзіцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь.

Галоўную сваю славу і гонар Юры здабыў у бітве пад Оршай 8 верасня 1514 года, дзе ўзначаліў харугвы конніцы Вялікага княства. За мужнасць, талент вайскоўца ён атрымаў мянушку Віктора-Пераможцы, Геркулеса Літоўскага. Гэта была сапраўды найвялікшая народная ўзнагарода.

27 снежня 1527 года разам з Канстанцінам Астрожскім Юры Радзівіл удзельнічаў у бітве пад Альшанкай і здабыў слаўную перамогу над татарамі. Дзесяткі тысяч жыхароў княства і Кароны былі вызвалены з татарскага палону. Пасля такой бліскучай перамогі Крым пачаў па-іншаму ставіцца да княства, нават неаднойчы звяртаўся да Вільні па дапамогу, чаго не было ад часоў Вітаўта. Татарскія напады пасля Альшанкі сталі радзейшыя і менш адчувальныя.

Самая пачэсная ўзнагарода за шчырае служэнне бацькаўшчыне чакала Юры Радзівіла ў 1531 годзе. Пасля смерці Канстанціна Астрожскага ён атрымаў пасаду найвышэйшага гетмана, якую займаў да канца жыцця. Ён быў дужым фізічна, адважным і ўдачлівым як палкаводзец. У коле сваёй сям'і, у архівах і творах мастацтва Юры падаецца як постаць прыгожая, светлая, узнёслая, вельмі набожная. Будучы глыбока веруючым, у час вялікага посту замыкаўся ў кляштарах для малітваў. Таленавіты чалавек, ён меў шмат зайздроснікаў і ворагаў. Напрыканцы жыцця захварэў нейкай незразумелай хваробай і пасля цяжкіх пакут памёр у 1541 годзе.

Першая жонка Юрыя Радзівіла Барбара, родная сястра Ганны Кішка, як было сказана вышэй, памерла рана. Пасля яе заўчаснай смерці Юрый ажаніўся з Барбарай са знакамітага роду Колаў, дачкой галіцкага кашталяна Паўла, які пакінуў свае агромністыя маёнткі адзінай дачцы. Падчас замужжа з Юрыем Радзівілам ёй было 22 гады. Яна лічылася прыгожай жанчынай, вызначалася вялікай культурай. Ворагі пляткарылі, што была вельмі дасведчанай у абыходжанні з мужчынамі, лёгка скарала іх даверлівыя сэрцы. Гаварылі нават, што была каханкай караля Жыгімонта Старога, і таксама што маці будучай каралевы Барбары займалася чарамі, рабіла розныя прываротныя бальзамы.

К.Я. Шышыгіна-Патоцкая, "Нясвіж і Радзівілы", Мінск: Беларусь, 2007. - 240 с.: іл.

Каментары чытачоў
Вінцук напiсаў(ла) 27.08.2014 20:09

1536 г. октября 20. 
Манифест Сигизмунда I о недействительности помолвки сына канцлера О. М. Гаштольда, Станислава, с дочерью гетмана Ю. М. Радзивилла Анной, которая выходит замуж за князя И. К. Острожского, и о предстоящем браке Станислава Гаштольда с младшей дочерью Ю. М. Радзивилла – Барбарой.

/л. 1 (91)/ Жикгимонт, Бож(е)ю милостью король польский, великий князь литовский, руский, пруский, жомоитский, мазовецкий и иных.

Чиним знаменито сим нашим листом всим посполите, штож, пришодши перед нас и ставши обличне, воевода виленский, канцлер наш, староста белский и мозырский, пан Олбрахт Мартинович Кгаштолт а пан виленский, гетман навышший, маршалок дворный великого князьства, староста городенский, державца лидский и белицкий, пан Юрьи Миколаевич Радивил сами по своей доброй воли, без кождого принуженья, вмыслом розмысльным оповедили нам и то явне з обу сторон знали, иж што первей сего вчинили были их милость межи собою сполную змову и записали ся были листы своими, иж пан воевода виленский мел взяти в малженство св(я)тое за сына своего пана Станислава, воеводу новгородского, дочку старшую пана виленского панну Ганну. Але иж первей, нижли тая змова межи их милостью сталася, была тогды вжо дочка пана виленского старшая панна Ганна змовена была за князя Илью Костянтиновича Острозского, которая ж змова есть великими а тяжкими заклады вмоцнена, и не хотячи их милость обадва князя Ильи от приязни домов своих отдаляти, тую змову свою з обудву сторон опустили и от нее перед нами отступили и тыи записы листы свои на обе стороне уморили и в нивеч обернули; и наконец обадва их милость зволили, иж пред ся водле першее змовы и записов князя Ильиных мает пойти за князя Илью. А што ся дотычет сына пана воеводина, пана Станислава, их милость оба, пан воевода и пан виленский, на том то межи собою /л. 1 (91) об./ зоставили и на то доброволне зволили и руки собе перед нами, господарем, тут же на том дали, иж сын пана воеводин пан Станислав мает понят(и) собе за малжонку меншую дочку пана виленского панну Барбару. Которую ж змову свою рекли их милость собе один другому моцне а не отменне подле рукоданья своего держати, и рок тому веселью непохибный а неотменный приняли, и зложили перед нами по Велице дни святе пришлом в шести неделях. И за то нас з обу сторон жадали, абыхмо их милости того допустили и на то зволенье нашо им дали и тую змову их в листех наших выписати и им под печатью нашою и с подписаньем руки нашое на обе стороне подавати казали. Мы, бачачи и розумеючи, иж тое злученье домов их милости в таковую приязнь нам и речи посполитой здешнего панства нашого немалый пожиток принесет, кгдыж за таковою приязнью и за повиноватостью своею пилне, охотне и одностайне о речи посполитой радити будуть, то есмо на жаданье их милости учинили и того им дозволили и сюю вмову их, яко вышей описано ест, в листех наших выписавши, под печатью нашою, с подписаньем руки нашое их милости на обе стороне подавати казали.

Писан у Радуни под лет Бож(его) нарож(енья) 1536, м(есе)ца ок(тебря) 20 день, индикт 10.

Sigismundus Rex .

Ф. 293. Д. 114. Подлинник. Двойной лист: (20,5 + 20,6) х 32,9 см. Нумерация: в верхнем правом углу каждого листа – числа, соответственно 91 и 92, в левом нижнем углу на л. 1(91) – 68. Листы были сложены в виде пакета, оборотной стороной л. 2(92) наружу. Справа от королевской подписи – красновосковая печать (диам. прибл. 33 см) с изображением герба ВКЛ ("погоня"). Рядом – скрепа: Горностай подскар(бий) земс(кий).

Водяной знак на л. 1(91) – корона, воспроизведен: Лихачев, № 3012. Л. 2(92) оставлен чистым.

На обороте л. 2(92): в центре – аннотация по-польски: List Krola Zygmunta – potwierdzenie krolewskie syna pana Gasztoltows[kie]go  z panna Barbara Radziwilowna maіzenstwa, przez P. Gasztolta woiewode a P. Jerzego Radziwila Kasztalana Wilenskich zmowк tego maіzeсstwa wczyniona. A(nn)o 1536 Список конца XVI в. (в составе Литовской метрики): РГАДА. Ф. 389. On. 1. Д. 21. Л. 136 об. – 137. [204]

Опубл. по подлиннику (с некоторыми отступлениями от текста оригинала): АЗР. Т. 2. № 186. С. 338-339.

Вінцук напiсаў(ла) 27.08.2014 20:26

[1535 г.] июля 23. 
Послание конюшего дворного В. Б. Чижа гетману Ю. М. Радзивиллу: о реакции при дворе на донесение о [171] взятии Гомеля, об отъезде короля в Польшу и сделанных им распоряжениях на случай нападения неприятеля на Полоцк.

/л. [1]/ Велеможный пане, господине и добродею мой великий, мне особно до мене ласкавый! Здоровья, щастья и розмноженья всего доброго твоее милости поспол панею и з богодаными милыми детми вашое милости рад бых кождого часу слышал, як то особный во всем поволный норовник вашое милости.

Милостивый пане! Вашой милости, господину и добродею моему, высоце дякую с тое великое особливое ласки вашое милости, иж ваша милость о здоровьи вашое милости и тутеж о той ласце и милосердью Божему мне, поволному своему, дал ведати; которое ж милосердье за его насвятшою милостью вашое милости, паном радам, и речи посполитой стало, иж ваша милость, не лютуючи горла и крови пролитья своего, замок неприятельский Гомей моцне добыли и господарю привлащити. Пане Боже дай и наперед, абы так и над ыншими замки неприятельскими вашой милости ся фортунливе и щаст[ли]ве з Бож(е)ю помочью ведло. С которою ж новиною тот коморник вашое милости Садовский приехал до господаря его милости назавтрие св(я)того пророка Ильи, у середу, до  Радуни: напервей до пана воеводы его милости виленского, а пан воевода вжо з ним до господаря его милости пришол и тую добрую новину от вашое милости поведили, которой жо господарь его милость велми вдячен был, не мней теж пан воевода его милость, и иншие приятели вашое милости, и я при их милости велико тому верне а сердечно вдячни были, – как жо господарь его милость, мнимам, в листе его милости до вашое милости писати рачил, за тую послугу вашое милости велико дякуючи, яко пану а раде его милости господарьской, с которого ж листа его милости ваша милость вырозумети рачиш(ь).

А писал бых до вашое милости пана моего о здешних новинах, ино на тот час нет новин никоторых, нижли господарь его милость вжо выехал з Вилни у вилию св(я)того пророка Ильи просте до Польски, и так ся его милость поспешает, абы был ку св(я)тому Балтромею до Кракова для того веселья кролевны Ядвиги, а зоставил его милость на Вилни князя бискупа его милости виленского, пана воеводу виленского и пана воеводу Троцкого их милости, и поручил им всякие справы земские справовати, и естли бы, чого Боже уховай, у Полоцку  навал(ь)ность от неприятеля была, его милость росказал тых остал(ь)цов, которых сынове на войну поехали, а сами дома зостали, и к тому врядников там к Полоцку до пана старосты жомоитцкого послати, естли потреба вкажет, и з Бож(е)ю помоч(ь)ю ратунок Полоцку чинити. О том о всем ваша милость, пан и добродей мой, рачи ведати.

А высоце дякую вашой милости, пану моему, за впоминок – за кулю: пане Боже дай, абых то вмел вашой милости заслуговати; якож я тот /л. [1 об.]/ упоминок дал королю его милости молоду, и велми его милость вдячен был, а король его милость дал королевой ее милости.

С тым ласце вашой милости, пану моему, полецам; покорне прошу и низко чолом бью, абы ваша милость не рачили мене з нее выпускати и о здоровьи вашое милости рачили бы ваша милость казати частокрот до мене отписывати, як пан и добродей мой ласкавый.

Писан у Василишках июля 23 день.

Особный во всем поволный ваш(ой) милости Василей Богданович Чиж низко чолом бьет.

Ф. 293. Д. 94. Подлинник: 21,6 х 32,2 см.

Водяного знака нет. Нумерации лист не имеет. Лист был сложен в виде пакета, оборотной стороной наружу.

На обороте: У правого края – след желто-коричневой восковой печати. В центре получившегося конверта – адрес: Велеможному пану, господину и добродею моему великому, особно до мене ласкавому, пану Юрью Миколаевичу Радивиловича, пану виленскому, гетману навышшому [великого] князства литовского, [старосте го]роденскому, маршалку дворному господарьскому, державци лидскому и белицкому. Ниже – аннотация по-польски: od Wasila Bohdanowicza Czyza do Р. Jerze(g)o Radziwila, Pana Wilenskie(g)o. У правого края внизу (под печатью) – архивный шифр XVIII в.: № 32. Fas: 2. Woiennych.

Радзивилловские акты из собрания Российской национальной библиотеки: первая половина XVI в. // Памятники истории Восточной Европы. (Monumena Historica Res Gestas Europae Orientalis Illustrantia). Том VI. Москва-Варшава. Древлехранилище. 2002

Вы можаце пакінуць свой каментар, уласную думку ці пытанне па выкладзенаму вышэй матэрыялу.